Pressmeddelande från LRF Sydost

Efter ett års väntan på en nationell livsmedelsstrategi kom så beskedet idag. Knäckfrågan har gällt ekologiskt samt skatter- och avgifter, där man inte kommit överens. LRF har haft en ständig dialog kring innehållet för att kunnat påverka resultatet. Mycket av det man kommit överens om är helt i linje med LRFs önskemål.

Förra veckan startade LRF Sydost tillsammans med LRF Jönköping en digital budkavle som har gett stort gensvar i hela landet och kan ha bidragit till att beslutet nu kom.

- Äntligen! Påverkansarbetet har gett resultat, detta är en stor framgång. Politikerna är till slut överens om övergripande mål och delmål. Produktionsmål är satta med fokus på konkurrenskraft - tillväxtmål och konkurrenskraft är något som de tydligt tagit till sig.
Nu ser vi fram emot att själva strategin lanseras och att det ska bli verkstad också. Jag uppskattar att regeringen med Bucht i spetsen lyckats sy ihop detta, säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost.

Strategiska områden i strategin

Övergripande målet
Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Regler och villkor
Målet för det strategiska området Regler och villkor ska vara att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

Konsument och marknad
Målet för det strategiska området Konsument och marknad ska vara att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.

Kunskap och innovation
Målet för det strategiska området kunskap och innovation ska vara att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.


För mer information, kontakta
Lars-Ove Johansson, Regionordförande i LRF Sydost
Tel 070-518 38 61