I den nationella upphandlingsstrategin står det bland annat;
”Ställ djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingar - Upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster är ett område där kraven som ställs bör återspegla medborgarnas förväntningar på att svenska djurskyddskrav uppfylls.”
”Genom att ställa krav på funktion i stället för specifika krav på varor eller tjänster främjas de potentiella leverantörernas kreativitet och innovationsförmåga”.

I sydostregionen är flera kommuner redan långt framme när det gäller offentlig upphandling av svenska livsmedel, genom krav på till exempel djurskydd. Några exempel:

• Växjö kommun har genomfört delade upphandlingar samt infört e-handelsfunktioner och en distributionscentral för livsmedel.
• Älmhults kommun har ökat andelen närproducerat markant genom att använda en egen modell där en lokal partner upphandlas som ombesörjer inköp, slakt, förpackning och transport.
• Ljungby kommun har ökat inköpen av svenskt kött markant på bara några år. Nu är 96 procent av allt kött som tillagas i de kommunala köken svenskt.
• Allt kött som upphandlas från Västerviks kommun till ytterligare fem kommuner i norra Kalmar län är svenskt och i många fall närproducerad sedan några år tillbaka.

Pirjo Gustafsson, ansvarig för frågor om offentlig upphandling på LRF, menar att en tidig dialog med kommunen fortfarande är viktig och att den nationella upphandlingsstrategin kan användas i dialogen.

- Det är spännande att tänka på upphandling efter funktion. Hur kan en upphandling på landstingen genomföras om funktionen är att minska vårdtiden på sjukhuset? Kan en lösning vara att det serveras mat från köttråvaror som produceras utan användning av förebyggande antibiotika i fodret och att det kan vara ett led i minskad risk för förekomst av multiresistenta bakterier i sjukhusmiljö?

Delade upphandlingar har varit en förutsättning för att mindre livsmedelsproducenter ska kunna lägga anbud.
- I det nya lagregelverket står det att upphandlande myndighet kan besluta om att ett kontrakt ska tilldelas i separata delar. Görs det inte ska skälen för detta anges. Myndigheten kan bestämma om leverantören får lämna anbud på en, flera eller alla delar av kontraktet, säger Pirjo Gustafsson.

Hon menar också att det är viktigt att tänka till och våga tänka stort och smått. Om en enskild producent inte klarar av volymen kan flera gå ihop, även om de inte finns i samma län. 

I landsbygdskommitténs betänkande kring sammanhållen landsbygdspolitik är ett av de 75 förslagen att offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar svenska miljökrav och regler för djurskydd.


Utdrag ur den nationella upphandlingsstrategin

Ställ djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingar
Upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster är ett område där kraven som ställs bör återspegla medborgarnas förväntningar på att svenska djurskyddskrav uppfylls. Att upphandlande myndigheter och enheter ställer relevanta djurskyddskrav i upphandlingar bidrar till att säkerställa goda för-hållanden under djurets liv oavsett produktionsland.
Statliga myndigheter fyller en viktig funktion genom att föregå med gott exempel på hur djurskydd kan – och får – säkerställas i offentliga upphandlingar och på ett icke-diskriminera

Ställ krav på funktion
Genom att ställa krav på funktion i stället för specifika krav på varor eller tjänster främjas de potentiella leverantörernas kreativitet och innovationsförmåga. Att efterfråga funktioner kan främja konkurrensen i upphandlingar genom att fler företag och organisationer kan vara med och lämna anbud, något som inte minst gynnar små- och medelstora företag.

Läs hela den nationella upphandlingsstrategin

Länk till debattartikel från LRF Sydost 2017-01-10

Åtta steg till en bra livsmedelsupphandling