I Sverige finns det sedan många år tillbaka ett övervakningsprogram inom Svensk Fågel i samarbete med myndigheter där kycklingproducenter följer olika hygienrutiner för att minska riskerna för campylobacter.

- Vi arbetar långsiktigt och förebyggande och tack vare det har Sverige en generellt låg förekomst av fall med campylobacter, säger Jenny Andersson. Campylobacter är en jordbakterie som är vanligt förekommande i vår miljö. Det gör att vi trots övervakning och i nära samarbete med myndigheter ibland får en ökning.

Arbetet med att lösa problemet pågår
Normalt sett inträffar de flesta fall med campylobacter under sommaren för att minska under vinterhalvåret, men detta år har minskningen inte varit lika stor och fler fall har rapporterats.  

- Vi arbetar intensivt med att säkerställa att alla smittskyddsåtgärder fungerar i alla led – från uppfödare till hygien i samband med lastning, lådtvätt och slakt för att säkerställa en låg förekomst, berättar Jenny.

Generellt låg förekomst av campylobacter i Sverige
Både i länder inom och utanför EU är förekomsten av campylobacter ofta mellan 50-70 procent.

Sverige är sannolikt ett av de länder i världen som har kommit längst i att minimera förekomsten av campylobacter.

- Vi ligger generellt på en nivå på ca 10 procent på årsbasis, säger Jenny och understryker. Det är viktigt att veta att alla eventuella campylobacter dör vid vanlig livsmedelshygien och upphettning.

Rutiner en del i lösningen
Producenterna har mycket erfarenheter och rutiner i alla led från uppfödning till slakt, en viktig faktor för att komma tillrätta med ökningen.

- Det är alltid viktigt att tänka på hur man hanterar kött, men man ska också veta att övervakningsprogrammet finns och att vi jobbar intensivt med att lösa den här problematiken, avslutar Jenny.

FAKTA OM CAMPYLOBACTER
Campylobacter är en bakterie som kan finnas hos både människor och djur. Bakterien lever normalt i tarmkanalen hos ett flertal djurarter som till exempel fåglar och är en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. Sjukdomen sprids vanligen genom förorenade livsmedel och för att förhindra spridning är god hygien en nyckelfaktor. Symtom hos människa är kraftiga buksmärtor, diarré, kräkningar och feber. Normalt behövs ingen antibiotikabehandling, men ibland måste man ge vätskeersättning. Ungefär hälften av de fall som upptäcks är associerade med utlandet.
Källa Jordbruksverket