För alvarmarker har ersättning för allmänna värden betalats ut i februari. En del brukare som har sökt för alvarmarker har fått ersättning och de brukare där enstaka block inte är bedömda har betalats ut i februari. De som enbart sökt för allmänna värden fick utbetalt i november- december. När det gäller särskilda värden på betesmarker återstår 1 300 block för länsstyrelsen att besöka. Innan åtagandeplaner är gjorda sker ingen utbetalning för särskilda värden.

De ärenden som sitter fast i ”buggen” på Jordbruksverket och var kända för LRF representanter togs upp under mötet. Marcus Wildenius kontaktar direkt Jordbruksverket (igen) för att ligga på så att dessa blir lösta och utbetalade.

LRF framhöll att det är allvarligt att utbetalningarna av EU-stöd är försenade. Det är mycket viktigt att länsstyrelsen kommer till rätta med utbetalningsläget då det påverkar många av LRFs medlemmar i hög grad. Länsstyrelsen har vidtagit många åtgärder för att komma ifatt. LRF och länsstyrelsen kommer att träffas igen i maj för att gå igenom effekten av dessa åtgärder.

Om du har frågor om din utbetalning kontakta direkt Marcus Wildenius Enhetschef Jordbruk och Lantbruksenheterna på länsstyrelsen i Kalmar tfn 010-22 38 305, 0730-85 35 88