Frågan om strandskydd väcker många upprörda känslor bland länets markägare. Runt ett stort antal sjöar i Kronobergs län har strandskyddet utökats, vilket i hög grad påverkar hur markägarna kan nyttja marken och berör till exempel frågor som avverkning och bygglov. Några av dem som drabbats mycket hårt medverkade på ett möte med LRF Sydost och Södra för att diskutera situationen i början av februari.

Utökning av strandskyddet ett beslut hos länsstyrelsen
Bakgrunden till det rådande läget är att det under 2009 kom ett förslag från regeringen om att se över strandskyddet. 2014 tog Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutet att utöka strandskyddet, något som ledde till överklaganden från kommuner, LRF Sydost och markägare. I december 2016 beslutade regeringen att avslå överklagan och det blev fastställt att det ska vara 200 meter. Ett beslut som inte har redovisats för berörda markägare. Situationen är liknande på många andra håll i landet.

Den juridiska processen
Det är möjligt att överklaga beslutet till nästa instans, som är Högsta Förvaltningsdomstolen. En prövning där handlar dock om att se huruvida regeringen och Länsstyrelsen har brutit mot någon rättsregel eller ej, snarare än sakfrågan i sig. En vinst där skulle således innebära att ärendet lämnas tillbaka till Länsstyrelsen för ny handläggning, vilket inte garanterar att ärendet på sikt får ett annorlunda beslut. Vid ett avslag är den sista instansen där ärendet kan tas upp Europadomstolen.

Konsekvenser för markägaren
Markägare där fastigheterna gränsar till sjöar (och åar), påverkas i hög grad. Det handlar om stora intrång när det i en del fall kan innebära att upp till 30 - 40 procent av arealen bli skyddad utan att markägaren får ersättning eller på annat sätt kompenseras. Skydden påverkar brukarrätten och leder till att alla kostnader förs över på individen, medan regeringen inte behöver betala ut något alls.

En viktig fråga att driva för LRF
Äganderätten är en fråga som har blivit mer och mer aktuell de senaste åren då den har ifrågasatts på fler och fler sätt. Utökade strandskydd är bara ett exempel av många. I förlängningen kan detta påverka landsbygden i mycket negativ riktning. Äganderätten bygger på frihet under ansvar, men när den friheten begränsas allt mer, vad händer då?

LRF arbetar med att driva ärenden som på olika sätt handlar om äganderätt, till exempel ärendet med bombmurklan där skogsägaren vann mot staten. Minst lika viktigt är arbetet med att påverka opinionen, så att kunskapen ökar bland allmänhet och politiker och att de beslut som tas framgent tar in helheten kring naturvärden så väl som brukande.

Vad händer nu?
Mötet i Växjö resulterar i att LRF Sydost och Södra tillsammans med intresserade markägare och ett juridiskt ombud från LRF jobbar vidare i frågan. En överklagan kommer att skickas in under de närmsta dagarna till högsta förvaltningsdomstolen. Det är dock lång väntetid innan målet kommer att tas upp, så när domen kan förväntas komma är svårt att beräkna.