Om någon vill gräva ner fiber på din mark finns det några saker du bör tänka på. Vem som långsiktigt kommer att äga dessa nät är ofta osäkert, därför är det alltid viktigt med ett bra markavtal.

Tänk på att:

- Markägaren ska inte i framtiden bli ersättningsskyldig för ev. skador på ledningen i samband med normalt brukande.

- Rätt till ersättning för ev. merkostnader vid arbete nära ledningen.

- Reglering av ev. skador på mark och gröda.

- Kopplingsbrunnar etc. som anläggs längs ledningen ska placeras där de är acceptabla.

- Bra kartunderlag ska finnas.

- Det är alltid markägaren som bestämmer om hon/han vill ha ersättning när bredband grävs ner.