- Det blev ett bra möte med kunskapsutbyte, men där vi också kunde beskriva hur länsstyrelsernas beslut om vattenkraftverk slår mot den lilla människan som drabbas, säger Anders Hermansson på LRF Sydost som höll i mötet.

LRF Sydost bjöd hösten 2016 in riksdagsledamöterna på träffar om vattenkraft och vattenskyddsområden i alla våra län. Det beslutades då att även bjuda ut Länsstyrelserna till en liknande träff, för att visa konsekvenserna av de beslut som fattas på Länsstyrelsen när det gäller småskalig vattenkraft och historiska dammar. Träffen hölls onsdag den 5 april ute i fält vid Åby Sluss, norr om Växjö.

Deltog på träffen gjorde Länsrådet i Kronobergs län, miljöchefen, vattenchefen samt vattenhandläggare. Från Blekinge deltog också en vattenhandläggare. Kalmar var inte representerat då personen i fråga hade problem med att komma fram till platsen. Även kulturenheten och landsbygdsenheten deltog.

Från LRF Sydost deltog bland andra Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost och Håkan Lundgren, vice ordförande. Dessutom medverkade experterna Andreas Hedren, Växjö kommun och Frank Gunnarsson, konsult.

Efter rundvandring vid sluss, kraftverk och fiskvägar, hölls ett dialogmöte där många frågor togs upp.
• Vilka kostnader ligger i en ansökan? Enligt länsstyrelsen 150 000 kr och uppåt. Växjö kommun budgeterar dock minst 350 000 kr för varje ärende de söker för, även om det är liten verksamhet. För komplicerade ärenden rör det sig om flera miljoner.
• En MKB måste göras i varje enskilt fall. I frågan om man gör några konsekvensutredningar innan beslut, hänvisade man till det som framkommer i Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
• Dialogerna mellan enheterna på Lst kommer in i MKB.
• Vad händer om man inte söker tillstånd? Då blir det utrivning som fastighetsägaren får stå för.
• Det framkom tydligt att om man inte anlägger godkända fiskvägar, finns ingen möjlighet att få tillstånd för vattenverksamhet.
• Tolkar man tillämpningar och föreskrifter olika i olika län? Här fick vi ett bra exempel på att det går till så, då det finns möjligheter att tänja på regelverket.

På frågan varför länsstyrelserna inte kan göra ett uppehåll i ärendena i väntan på den nya proposition som ska läggas fram i frågan efter sommaren, som förhoppningsvis kommer bidra till ett vettigare regelverk, var svaret att man nyligen hade fått ökat anslag för att kunna driva fler ärende.

- Glädjande var att länsrådet var mycket engagerad i frågan och lyssnade och antecknade mycket. Vi visade också i fält hur regler för vattenskyddsområde slår och hur det försvårar för det rationella brukandet. Här fick vi bättre förståelse från länsstyrelserna, mycket på grund av att man inte hade någon kunskap om konsekvenserna för det rationella brukandet, säger Anders Hermansson.