Spillningsinventering är en metod där man skattar älgstammens täthet under vintern. Med hjälp av provytor utlagda i trakter får man en uppskattning på hur många älgspillningshögar det finns per ytenhet. Metoden ger ingen information om köns- eller ålderssammansättning i älgpopulationen men ger en trend om älgstammen ökar eller minskar. Jaktlagen och Älgskötselområdena sammanställer också höstens och vinterns jaktresultat samt älgkalvsvikter för att se att de följer den bestämda planen. 

Markägaren betalar skogsstyrelsen för inventering av betesskador (ÄBIN) på skogen (en avgift på 13 öre för varje avverkad kubikmeter som finansierar inventeringsmetoden). Skogsstyrelsen samlar in och analyserar inverteringsuppgifter på betesskador på tall och gran men mäter även lövets konkurrentsstatus, då detta är viktigt för den biologiska mångfalden. Det sammanställda resultatet är också ett viktigt underlag i förvaltningen.

Skogsstyrelsen gör också foderprognoser. Dessa underlag tillsammans med älgobservationer som jaktlagen sammanställer under de första sju jakttillfällena i varje jaktlag under de 30 första dagarna av älgjakten ger en bild av älgstammen. All information man kan få in under året och över tid vägs ihop för att nå ett mål för älgstammen som både markägare och jägare kan ställa sig bakom.