Pressmeddelande från LRF Sydost

Helene Lantz, verksamhetsutvecklare inom skog & vilt på LRF Sydost, är den som tillsammans med samarbetsparterna: Länsstyrelserna, Södra och Skogsstyrelsen, har utarbetat projektansökan. Helene var också projektledare för föregångsprojektet Viltstammar i balans i ett förändrat klimat där fokus låg på kunskap om vilt; dess biologi, foder mm och klimatets påverkan. Projektet var mycket framgångsrikt och det fanns vid dess slut en ambition om att fortsätta på den inslagna vägen. Det positiva beskedet är därför mycket glädjande. Fokus i det nya projektet ligger på att öka kunskapen om viltförvaltning och sambandet mellan fodermängd och betesskador, vilttäthet och olika klövviltarters inbördes påverkan.

- Det behövs en röd tråd från nationella riktlinjer till operativt lokalt arbete i älgförvaltningen. Det gäller att öka kunskapen i olika delar och hitta framkomliga lösningar för att på bästa sätt verkställa fattade beslut enlig framtagna riktlinjer och där kommer det här projektet att fylla en mycket viktig funktion, säger Helene.

För att uppnå målen handlar det om att ge ökad kunskap om viltförvaltning i alla led från viltförvaltningsdelegation, till älgförvaltningsgrupp, älgskötselområde och jaktlag. Men först av allt väntar arbetet med att bilda styrgrupp, anställa projektledare och ta fram studiematerial.


Fakta
om Viltstammar i balans 2.0
Projektet ska nu startas i Småland och Blekinge och rulla fram till 2020.
Projektet genomförs i samarbete med experter från LRF, Södra, Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen.
Syftet är bland annat att med olika nya sätt sprida information, och att säkerställa att det finns personer med bred kunskap som kan ta ansvar inom skog- och viltförvaltningen.
Projektet kommer att genomföra utbildningar inom olika målgrupper.

Mer information:
Helene Lantz, LRF Sydost tel. 0470-70 36 55