Under våren har Trafikverkets bjudit in till samrådsmöten angående deras planer på ny sträckning av E22 förbi Jämjö, som skulle ta mycket jordbruksmark i anspråk. Lantbrukarna i trakten tycker inte att de fått gehör för sina åsikter om att istället lägga vägen genom skogsmark norr om Jämjö.

- LRF Sydost tycker det är fel att Trafikverket inte har en bättre dialog med berörda markägare och inte tar större hänsyn till bra åkermark när man planerar den nya vägsträckan mellan Jämjö och Lösen i Karlskrona kommun. Vi kommer fortsätta att ha kontakt med våra medlemmar i närområdet och hjälpa de drabbade där vi kan, säger Sven Bergman på LRF Sydost.
- Vi kommer att följa fortsättningen av detta ärende och till hösten kommer vi att titta på förslaget till vägplan som Trafikverket då ställer ut för granskning, säger han vidare.

Markus Karlström uttalar sig i Blekinge läns tidning:

- Vi i arbetsgruppen tänker stå på oss. Vi är besvikna och tycker inte att det var mycket till dialog under den här tiden, som vi blev lovade på samrådsmötet. Det stämmer inte heller att vårt förslag skulle innebära så mycket längre väg, bara 500 meter mer, menar Markus Karlström, i protestgruppen.

- Vi ska åka upp till Stockholm i augusti för att presentera läget för politiker i riksdagsgruppen. Det är inte otänkbart att riksdag och regering lyfter frågan. Vi vet att det finns röster däruppe som tycker att man ska skydda det nationella jordbruket.

- Frågan är om det inte går att överklaga redan nu, om utredningsarbetet inte följt spelets regler. Vi har blivit kontaktade av en förening "Den Goda jorden" som ska hjälpa oss att titta på det. Hur som helst kommer vi att överklaga vägplanen när den fastställs, säger Markus Karlström.

Trafikverket hävdar å sin sida att lantbrukarnas alternativ är utrett och att det visat sig vara sämre med tanke på trafiksäkerhet, framkomlighet och påverkan på landskapet.
Myndigheten framhåller också att lagen medger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk "för att tillgodose väsentliga samhällsintressen". Det kan därmed ses som ett giltigt skäl till att bebygga jordbruksmark, sägs det vidare.

Bakgrund
Tanken med att bygga om E 22 i östra Blekinge har bland annat syftet att slippa dragningen rakt genom Jämjö samhälle. Det rör en cirka 1,5 mil lång sträcka mellan Lösen och raksträckan nordost om Jämjö.