Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Kalmar län

I Kalmar län har det under 2017 tagits beslut om ca 50 miljoner, fördelade på 57 ansökningar, till åtgärder för att förbättra jordbrukets konkurrenskraft. Investeringarna gäller främst ny-, om- och tillbyggnad av djurstallar. Hela den hittills tilldelade budgeten på ca 98 miljoner kronor har därmed i stor sett förbrukats.

För bredbandsutbyggnad i Kalmar län har sex projekt beviljats totalt ca 54 miljoner kronor. Hela den hittills tilldelade budgeten på ca 135 miljoner har därmed beviljats till projekt i länet. Vi inväntar nu fördelningen av den s k ”bredbandsmiljarden” vilket troligen blir först 2018.
Inom kommersiell service har drygt 500 000 kronor beviljats till lanthandlare i Kalmar län. Till utveckling av företag som skapar nya jobb på landsbygden har beviljats drygt 5 miljoner kronor i stöd fördelat på 10 ansökningar.
Till bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, hembygdsgårdar, har beviljats ca 2,3 miljoner kronor till 10 ansökningar.
För att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på det sättet bidra till att nå målen med landsbygdsprogrammet har ca 17 miljoner kronor beviljats till projekt för kompetensutveckling och rådgivning.

Budgetläget i landsbygdsprogrammet
Efter en försenad start av landsbygdsprogrammet och en lång väntan på beslut har vi nu börjat vända trenden och beslutstakten har ökat. Sedan programmet startade 2014 har länsstyrelsen fått in nästan 600 ansökningar om stöd som tillsammans omfattar omkring 700 miljoner i sökt stöd. Länsstyrelsens tilldelade budget är ca 320 miljoner och vi vet idag inte om vi kommer att få ytterligare medel att fördela eller om det kommer att finnas möjligheter att avropa medel direkt från Jordbruksverket.
Den ökade beslutstakten och det höga söktrycket har lett till att vi nu har slut på pengar inom vissa områden, tex ökad konkurrenskraft inom jordbruket, förädling och bredband. Inom flera andra områden har vi ett mycket högt söktryck.

Bakgrund
Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 syftar till att ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en attraktiv landsbygd. Programmet ska bidra till att nå EU:s mål för 2020, med fokus på en hållbar tillväxt för alla. Länsstyrelsen i Kalmar län strävar efter att bidra till en hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt i Kalmar län genom att uppmuntra och prioritera ansökningar som aktivt och konkret bidrar till landsbygdsprogrammets mål.
För ytterligare information
Agneta Gustafsson, enhetschef, Utvecklingsenheten
Telefon: 010-223 83 11
E-post: agneta.h.gustafsson@lansstyrelsen.se