PTS skriver bland annat att som enskild har man ett eget ansvar för att säkerställa sitt behov av infrastruktur. Den enskilde kan behöva kontakta flera leverantörer och kanske också utvärdera olika lösningar.  Även om man bortser från kopparnätet erbjuder marknadsaktörerna idag flera alternativa tekniska lösningar som ger bredband. Dessa marknadserbjudanden finns tillgängliga även i mer glest befolkade områden. 

PTS avslutar svaret på följande sätt.
- Vi uppskattar LRF:s engagemang i frågan och ser fram emot ett fortsatt erfarenhetsutbyte för att tillsammans bidra till snabbt bredband till alla på landsbygden. PTS välkomnar särskilt ett utökat samarbete med LRF för att kunna bidra till en förbättrad informationsspridning till föreningens medlemmar, återkom gärna till mig angående detta.

Just nu arbetar LRF Sydost med att samla in erfarenheter från vår region om hur det gått i det område (Västervik) där kopparnätet tagits ner.
- Vi driver frågan för att det kan vara svårt att som enskild söka och hitta en operatör som man kan få tillräcklig kapacitet av. Det kostar både tid och pengar, säger Malin Engdahl på LRF Sydost.

Läs hela svaret