Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Ett stort problem är att nuvarande inventeringsmetodik leder till tveksamma beslut om vilka skogar som ska skyddas.  Skogsmark riskerar att tas ur drift på felaktiga grunder.

Förslaget innebär ett misstroende mot dagens skogspolitik och skogsägarnas frivilliga hänsynsarbete. Det öppnar för godtycklighet och en rättsosäkerhet för skogsägarna som riskerar att få stora konsekvenser för samhällsekonomin, jobben och möjligheterna till ett effektivt klimatarbete.

I stora delar av norra Sveriges inland är redan hälften av skogen skyddad. Samtidigt är skogen ryggraden i landets näringsliv och avgörande för många människor på landsbygden. När ett område registreras som en nyckelbiotop läggs i praktiken en död hand över möjligheten att bruka marken.

- Det är olyckligt att man kommer med ett sådan här förslag säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost. Vi har tillräckligt med kontroller och det är tråkigt att regeringen inte inser att vi genom vårt aktiva brukande redan skapar mångfald. Jag är rädd att ytterligare restriktioner kan få en negativ effekt, att intresset för att skapa denna variation av miljöer genom ett aktivt brukande därigenom minskar hos skogsägarna. 

Läs hela texen om regeringens förslag här