För att motverka näringsläckage från jordbruket finns regler när det gäller användningen av gödsel. Bland annat finns restriktioner för när spridning av gödsel får ske och krav på nedbrukning eller myllning. Reglerna ska normalt sett följas men i vissa fall kan du beviljas ett undantag – dispens – från några av kraven.

När kan du få dispens?
Tillsynsmyndigheten kan bara ge dispens för omständigheter
som du som verksamhetsutövare inte har eller borde ha kunnat förutse eller påverka.

Att väder och nederbörds- mängder varierar under året och mellan år är några av de förutsättningar som du som lantbrukare måste räkna med i planeringen av din verksamhet.

Huvudregeln är att du ska ha en lagringskapacitet som är så stor att normala variationer i nederbörd och temperatur inte innebär överfulla gödselbehållare om spridning inte kan ske som planerat. Jordbruksverkets schablonvärden för producerad mängd gödsel är bara minimivärden, vilket innebär att du i praktiken kan behöva större lagringsvolymer för att klara en vintersäsong.

Tillsynsmyndigheten får inte ge dig dispens om du kan
lösa problemet på egen hand på din gård eller genom att
låna eller hyra lagringsutrymme av någon annan. Det
innebär att du i första hand ska undersöka om gödseln
kan flyttas till någon annan tät lagringsplats.

En dispens ska vara sista utvägen för att förhindra en
akut situation där din gödselbrunn riskerar att rinna
över och ge upphov till ett punktutsläpp. I de fallen är
det miljömässigt motiverat att du sprider gödseln på en
större yta där näringsämnena kan tas upp av grödan.

Vinderosion och jordflykt
På våren är det problem med vinderosion och jordflykt i
vissa delar av Skåne, Blekinge och Halland. Spridning av
stallgödsel på åkermark utan efterföljande nedmyllning
kan hjälpa till att binda jorden. Du kan därför söka
dispens från nedmyllningskravet i dessa områden.

Ansökan om dispens – så här gör du
Om du behöver ansöka om dispens ska du vända dig till din tillsynsmyndighet, vanligtvis miljökontoret eller motsvarande i din kommun. Om din verksamhet är tillståndspliktig kan länsstyrelsen i vissa fall vara tillsynsmyndighet.

En del tillsynsmyndigheter har en blankett du ska fylla i för att ansöka om dispens och ibland räcker det med ett telefonsamtal. Vid ansökan kommer du bland annat behöva redogöra för vilka extraordinära omständigheter som har uppstått som gör att du behöver söka dispens, vilka alternativa lagringsplatser du har undersökt, vilket gödselslag och vilka mängder som behöver spridas och vilket fält som spridningen kommer att ske på.

Vad gäller vid beslut om dispens?
Om tillsynsmyndigheten beviljar dispens ska du få en skriftlig bekräftelse på detta. Dispensen kan innehålla villkor, det vill säga försiktighetsmått och begränsningar för hur du får sprida din gödsel. Det är för att spridningen ska kunna styras till så lämpliga fält, tider och förhållanden som möjligt. Tillsyns-myndigheten kan komma att följa upp dispensen för att kontrollera att eventuella villkor har följts.

Återkommande behov av dispensansökan
Dispens kan endast lämnas vid extraordinära omständigheter. Det innebär att dispens ska vara en engångsföreteelse, inte ett återkommande behov. Har du behövt söka dispens bör du noga tänka igenom varför problemet har uppkommit och vad du kan göra för att undvika att det sker igen. Kanske behöver du se över ditt behov av lagringskapacitet och eventuellt utöka detta. Är lagringskapaciteten tillräcklig kan du behöva ändra dina rutiner för gödselspridning och kanske även din växtodlingsplan. Du kan behöva ta hjälp av en rådgivare för att få ett bättre utnyttjande av gödseln.

Mer information hittar du i bifogad fil till vänster.