- Arbetet med livsmedelsstrategierna rullar på olika nivåer i hela regionen och en bieffekt, eller snarare bonuseffekt, är att det skapas arenor där tjänstemän från LRF möter företagare, organisationer och myndigheter och kan påverka i våra medlemmars hjärtefrågor, berättar Malin Engdahl, regionchef för LRF Sydost och fortsätter med att ge en översikt av vad som är på gång regionalt och nationellt.

Kalmar
I Kalmar län bjuds alla aktörer in till samråd den 6 december preliminärt i Vimmerby för utvärdering av arbetet och vidare planering framåt. Till vardags ligger fokus på Livsmedelsutveckling Sydost och LRF Sydosts delprojekt Kött med kvalitet som fokuserar på livsmedelsförädling med Ylva Gustafsson som projektledare. Parallellt pågår även uppstart av ett projekt med koppling till terroiratlasen, där LRF roll är att samla in primärproduktionens behov för att möjliggöra ökad lönsamhet.

Blekinge
I Blekinge har länsstyrelsen efter nio månaders arbete skickat ut ett förlag till Mat- och livsmedelsstrategi för länet på remiss. Den nya strategin kommer troligen upp till beslut i januari 2018. LRF och Region Blekinge är två av många aktörer som har varit aktiva i arbetet.

Kronoberg
I Kronobergs län har LRF Sydost fått klartecken från länsstyrelsen för ett projekt som i samarbete med regionen ska inventera vilka behov primärproduktionen, besöksnäringen och de offentliga köken har. Syftet är att vi därigenom bättre ska kunna uppnå strategins mål om ökad efterfrågan och kunskap om livsmedelsproduktion i länet. I potten ligger 600 000 kronor som ska bli aktiviteter för att möta behoven.

Livsmedelsstrategin på nationell nivå
På nationell nivå spänner LRFs arbete över alla områden som regeringen har lagt i strategins handlingsplaner. Vi bevakar alla myndigheters uppdrag och arbetar för att de ska ge ett utfall som är till nytta för LRFs medlemmar. Ett område som är i extra fokus är myndighetsutövningen, att alla myndigheter som arbetar med företag i livsmedelsproduktionen har tillräckliga kunskaper om branscherna och har ett bra bemötande och god service med företagaren och tillväxt i fokus.

- Det är bra fart i arbete inom livsmedelsstrategierna och utvecklingen går åt rätt håll, men det är en bit kvar innan vi kan peka på att strategierna har betydelse i vardagen för LRF Sydosts medlemmar. Min bedömning är att det kommer ta upp emot ett år innan vi kan se stora konkreta resultat, men att de kommer att komma, säger Malin Engdahl, regionchef LRF Sydost.