På LRFs förbundsstämma i våras var frågan om hur lantbruket definieras återigen uppe för diskussion. Både Västra Götaland och Östergötland hade skrivit motioner om definitionen och förslog att man borde arbeta för att termen miljöpåverkande skulle ersätta miljöfarlig, något som vann gehör hos fullmäktige.

Att frågan engagerar fler är tydlig och Sveriges Mjölkbönder med ordförande Stefan Gård i spetsen, lyfter frågan om hur lantbruket definieras för att få upp den på agendan inför nästa års riksdagsval. Stöd hittar han i den nationella livsmedelsstrategi som politiker från alla läger har ställt sig bakom.

Många positiva miljöeffekter med svenskt lantbruk
Håkan Lundgren, mjölkproducent och vice ordförande i LRF Sydost tycker att det är viktigt att många lyfter frågan och menar att en förändring skulle vara ett viktigt signalvärde och göra att fler såg livsmedelsproduktion i ett mer positiv ljus.

- Det är viktigt att komma ihåg att all produktion av mat innebär en miljöpåverkan och så har det varit så länge vi människor har odlat och haft tamboskap, säger Håkan.

Miljöpåverkan kan förstås vara positiv eller negativ, men när det gäller livsmedelsproduktion är det överlag positivt. Utan produktionen försvinner till exempel de öppna landskapen och med dem mycket av den biologiska mångfald som bara trivs i den miljön.

- Att vi skulle bedriva miljöfarlig verksamhet, det är helt enkelt inte sant, säger Håkan. Vi utvecklar våra verksamheter, tänker långsiktigt kring djur, grödor och den omgivande miljön och längs vägen skapar vi dessutom goda värden som biologisk mångfald och öppna landskap.