Kalmar län
LRF Sydost har ansökan om dispens från reglerna om höst- eller vinterbevuxen mark (grön mark) i samtliga kommuner i
Kalmar län. Länsstyrelsen har nu bifallit ansökan och beviljar under 2017/2018 generellt undantag för lantbrukare
som bedriver växtodling i Kalmar län och som på grund av stora regnmängder inte klarar att uppfylla reglerna om höst- eller vinterbevuxen mark.

Läs hela beslutet i bifogad fil till höger.