Livsmedelsstrategi i Kronobergs län
Strategin för Kronobergs län klubbades för ungefär ett år sedan och en handlingsplan togs fram. Sedan dess har arbetet bland annat handlat om att hitta finansiering för att kunna göra verkstad av strategin. I höstas beviljades en ansökan om finansiering via landsbygdsprogrammet. LRF Sydost kommer att vara projektägare och Ann-Cathrine Carlsson är projektledare. Det som händer nu närmast är en utformning av projektets innehåll. Under januari och februari kommer processdagar med de fyra prioriterade målgrupperna: primärproducenter, förädlare, offentlig upphandling och besöksnäringen sedan att hållas.

Livsmedelsstrategin i Kalmar län
Strategin för Kalmar län, som antogs redan under 2015, har rullat med hög ambition under året som gått och det arbetet kommer att fortgå under 2018. Huvudsakligen sker arbetet genom det Tillväxtfinansierade projektet Livsmedelsutveckling Sydost, som driver åtgärder och aktiviteter för att göra verklighet av strategin. I detta projekt ingår Länsstyrelsens arbete med Terroiratlasen och den nya satsningen Sälj och marknadsföring, likaså LRF Sydosts arbete med Kött i Kalmar län som kommer att bli klart under 2018. Även Almi och LNUs riktade aktiviteter är i rullning och målet är att länets kommuner ska inleda Mat- och Livsmedelsträffar för verksamma inom dessa områden i respektive kommun.

Livsmedelsstrategi i Blekinge län
Status för strategin i Blekinge län är följande: strategin ute på remissrunda. Beslut beräknas tas runt månadsskiftet i januari/februari. När så har skett kommer arbetsgruppen att påbörja en handlingsplan och arbetet kommer att starta upp mer konkret i olika former utifrån de olika mål som finns satta.