Vildsvin
Vi har under året fått signaler på att vildsvinsstammen ökar med större skador på åker och skog som följd. Under hösten togs en digital vildsvinsenkät fram i syfte att samla in synpunkter, tips och upplevelser av skadetryck mm. 
Den 15 december avslutades insamlingen av svar och det hade då inkommit  fantastiska 1600 svar.  Genom dem kommer vi bland annat att kunna se i vilka kommuner de största skadorna finns och på vilken gröda. En hel del tips på hur man kan minska skadorna har även inkommit. Vi håller nu på att sammanställa materialet och kommer att presentera resultatet under början av 2018 samt ta fram en åtgärdsplan. LRF har också reviderat vildsvinpolicyn.

Dov- och kronhjort
Den ökande hjortstammen skapar stor oro och får konsekvenser för både åker och skog. Vi har under året fått ett mycket positivt besked - det är nu möjlig att skjuta hjortkalv på enskilds initiativ om den orsakar skada på gröda eller skog. Regeländringen som har gjorts för att göra detta möjligt innebär att det blir tillåtet med skyddsjakt på årskalvar som befinner sig på fält med oskördade grödor samt på skogsplanteringar. Skyddsjakten får också ske på eget initiativ, det vill säga utan att det behövs något tillstånd från länsstyrelsen, under tiden 1 juli till 15 april.

Vi fortsätter nu att arbeta för LRF:s förslag om lång, allmän jakt på hind och kalv av kronhjort. En sådan måste till som ett alternativ till kronhjortskötselområde och för att kunna reglera kronhjorten där man inte kan eller vill bilda kronhjortskötselområde

Älg
Under året har LRF tillsammans med Södra utbildat ordförande i Älgförvaltningsgrupperna i Småland och Blekinge. Under hösten har nomineringsprocessen till ledamöter för perioden 2018 - 2020 varit igång och är nu klar. Efter nyår kommer Länsstyrelsen att besluta vilka som blir nya ledamöter. Älgförvaltningsgruppernas markägarrepresentanter har en mycket viktig roll i att företräda jord- och skogsägaren och se till att vi anpassar älgstammen till det foder som finns och minska viltbetningen på skog.

LRF är projektägare till ett nytt skog- och vilt projekt Viltstammar i balans 2.0  som startat upp under hösten och kommer att löpa till 2020. Projektet är en fortsättning på förra projektet Viltstammar i balans i ett förändrat klimat men detta projekt kommer att fokusera mer  på  förvaltning, med bättre planer och måluppfyllelser. Ulf Rosander är projektledare.

2018
Under kommande år kommer vi att fortsätta det viktiga arbetet inom dessa områden. En av satsningarna som görs under 2018 är utbildningskvällar kring äganderätt med olika teman till exemel avtal och vem som bestämmer över jakten på din mark. LRF har också tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram ett utbildningsmaterial om skog och vilt för lokalavdelningar se LRFs hemsida.