Debatten gick tidvis het i riksdagen när frågorna kring hållbart skogsbruk och kompensation till markägare behandlades och artskyddsförordningen var en av dem som väckte mest känslor. Här nedan hittar du de beslut som tagits och lämnats över till regeringen.

Kompensation till markägare bör ses över (MJU19)
- olika modeller för kompensation till markägare som
  begränsas i brukandet av sin egen mark ska utredas. Detta i
  syfte att begränsa markägarens ekonomiska förluster.
- arbetet med att förbättra tillståndsprocesserna för
  miljöpåverkande verksamheter ska fortsätta. Bland annat vill
  man se konkreta åtgärder för effektivisering och förkortade
  handläggningstider.

Insatser för hållbart skogsbruk (MJU17)
- man ska säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper, alltså
  områden i skogen med en speciell naturtyp, är rättssäker och
  effektiv samt att den tar hänsyn till lokala och regionala
  förutsättningar.
- man ska se över artskyddsförordningen, alltså reglerna för
  hur vilda växter och djur ska skyddas, för att säkerställa att
  den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.
- man ska säkerställa incitament för att skogsbrukare ska vilja
  ägna sig åt hållbart skogsbruk och se över lagstiftningen på
  området.
- samt se över olika typer av ersättningsmodeller för
  markägare som gör insatser för att skydda sin skog, i syfte att
  skapa effektivare skyddsformer.

Håkan Lundgren, ordförande i LRF Sydost menar att det är bra att de här frågorna är uppe för debatt.

- Att man arbetar för att förbättra tillståndsprocesser och förkorta handläggningstiderna är till exempel enbart positivt, för det är en problematik vi möter dagligen i våra möten med medlemmar likaså att artskyddsförordningen diskuteras, säger Håkan Lundgren. Men i de fortsatta utredningarna, så hoppas vi att man verkligen ser skogsbrukarnas perspektiv. Vi vill inte att det ska resultera i fler restriktioner och regler, utan det är viktigt att vi får fortsätta bruka under ansvar, som vi har gjort hittills för det är vi bra på.

Läs mer om besluten här.