Bakgrund

Sverige hade fram till år 1976 ett långtgående tjänstemannaansvar för statliga och kommunala tjänstemän. Syftet med den lagen var att försäkra sig om att myndigheterna följde gällande lagar och bestämmelser och innebar i praktiken att en tjänsteman som åsidosatte sina uppgifter kunde dömas för tjänstefel i domstol. Men i en reform som trädde i kraft 1976 urholkades lagen så pass mycket att den i stort sett blev avskaffad.

I dag utreds möjliga tjänstemannafel internt av myndighetens ansvarsnämnd och även om tjänstemannen har gjort ett fel i sitt myndighetsutövande är hen inte straffrättsligt personligt ansvarig. Dessutom finns det heller ingen insyn för allmänheten i hur myndigheten utreder beslutet, vilket i en förlängning kan leda till att allmänhetens tilltro till våra statliga och kommunala myndigheter försvagas. Nu vill riksdagen se en ändring.

Besluten kan rasera ett liv

De beslut som tas på våra myndigheter idag påverkar människors vardag i en stor utsträckning och ibland kan ett myndighetsbeslut påverka en person eller en hel familjs hela framtida liv. Det finns tillfällen när det gått helt fel eftersom att enskilda tjänsteman har tolkat lagar och regler på ett felaktigt sätt och utifrån ett egenintresse. Då är det viktigt att den ansvariga tjänstemannen kan ställas till svars för det fel som begåtts.

LRF Sydost bevakar frågan

På LRF Sydsosts regionstämma i mars inkom två motioner från Älghult LRF och Mortorp-Karlslunda LRF där båda lokalavdelningarnas motioner yrkade för att LRF ska jobba för att tjänstemannaansvaret återinförs. Stämman beslutade att ge regionstyrelsen i uppdrag att kontakta regionens riksdagsledamöter och påtala LRF’s position i frågan, vilket gjordes. Regionstyrelsen har även tidigare under våren skickat en skrivelse till riksförbundsstyrelsen och betonat vikten av att man tar upp frågan om ett ökat tjänstemannaansvar i sina kontakter med riksdagsmännen.

Vad händer nu?

Nu kommer regeringen att behandla skrivelsen och utreda hur man vill hantera uppmaningen till förändring, LRF bevakar ärendet och fortsätter sitt påverkansarbete.

Här kan du läsa mer om motionen i sin helhet