Det svenska jordbruket har i jämförelse med andra länder låg miljö- och klimatpåverkan. Samtidigt äter vi svenskar väldigt mycket importerad mat. Ungefär varannan tugga är importerad.

Riksdagen har beslutat om en nationell livsmedelsstrategi med målet att öka produktionen av svensk mat. Det är mycket välkommet och välbehövligt eftersom vår självförsörjningsgrad av livsmedel bara ligger runt 50 procent - en unikt låg siffra jämfört med övriga Europa.

I Blekinge har LRF tillsammans med Länsstyrelsen och Region Blekinge tagit fram en regional mat- och livsmedelsstrategi med målen att lyfta den regionala livsmedels-produktionen och maten, att öka sysselsättningen och turism och också för att utveckla ett hållbarare jordbruk.

Nationellt intresse för livsmedelsproduktion

Man kan se att det finns en stor uppslutning både nationellt och regionalt kring att vi ska vårda våra resurser för att producera livsmedel. Det är i det perspektivet LRF Sydost med stor oro ser på hur Karlskrona kommun och Trafikverkets har långt gångna planer på att dra om E22 vid Jämjö över delarna av länets bästa åkermark. Ungefär 35 hektar, 70 fotbollsplaner, blir direkt omgjorda till vägar och cykelvägar men hela 350 hektar kommer att bli så kraftigt påverkade på grund av ändrade vattenförhållande att förutsättningarna för fortsatt odling försämras avsevärt.

Åkermarken är en resurs

LRF Sydost instämmer helt med alla som säger att något måste göras åt vägen, att E22 går igenom samhället med de risker för människor och hinder för effektiva transporter det innebär är inte bra. Det vi vänder oss emot är att Trafikverket och kommunen inte på fullt allvar undersökt och utrett hur vägdragningen kan göras med minimal påverkan på åkermark. Åkermarken är utpekad i Miljöbalken som en resurs att värna om och det krävs särskilda allmänna intressen för att den ska få tas i anspråk, den analysen vill vi se!

Detta är ett av många exempel vi ser på hur jordbruket och åkermarken behandlats tämligen lättvindigt i kommuners arbete med fysisk planering. Möjligheten att bygga köpcenter värderas uppenbart mycket högre av politikerna än att värna om den unika och oersättliga naturresurs som skapar både arbetstillfällen och ett unikt landskap som åkermarken är.  

Alla goda krafter hjälps åt

Kommuner och statliga myndigheter har att förhålla sig till nationella mål om både miljö och livsmedelsproduktion. Eftersom vi nu har ett nationellt mål om ökad livsmedelsproduktion förväntar vi oss att jordbruket och åkermarken uppgraderas rejält och ges större vikt i den kommunala planeringen.

Alla goda krafter måste hjälpas åt för att vända den negativa trenden. Vi måste vara rädda om den åkermark som finns kvar – inte slarva bort den.

Håkan Lundgren, Ordförande LRF Sydost

Fredrik Persson, Fridlevstad, Regionstyrelsen LRF Sydost