Synen på livsmedelsproduktion varierar i norden. I Norge ligger fokus på att hålla landsbygden levande och mycket pengar investeras därför i lantbruket. I Danmark ser och värnar man om exportmöjligheterna. I Finland där man har en historia med krig ännu i minnet, är beredskapsändamålen viktiga. Men i Sverige klassificerar vi livsmedelsproduktion som ”miljöfarlig verksamhet”. Det är en kraftfull signal som bidrar till att sätta ramarna för hur samhället och de aktörer som verkar där ser på lantbruket.

- Vi ser de svårigheter företagare möts av varje dag när det gäller kontakter med myndigheter, säger Malin Engdahl, regionchef i LRF Sydost. Vi på LRF jobbar intensivt på alla nivåer för att påverka myndigheterna att bli mer företagarvänliga och öka deras kunskaper om de förutsättningar som gäller i det gröna näringslivet, för vi ser behovet av detta på många håll.

Länsstyrelserna är ett exempel på en myndighet som vi ibland ser väljer att gå i klinch med lantbrukare och markägare, snarare än att söka dialog. Målbilden borde vara att alltid försöka ta hänsyn till rådande förutsättningar när en fråga ska diskuteras och att ha fokus på att hitta lösningar.

Kommuner har också en viktig roll, bland annat genom den miljötillsyn de genomför hos företagare. Men det finns mycket stora skillnader i kostnader när det gäller taxor och avgifter. Det är ett lotteri där geografisk placering avgör om man drar en vinstlott eller ej på till exempel miljötaxor och även vilket bemötande man får.

Slutsatsen är att det finns en stor förbättringspotential när det gäller myndigheter och hur de sköter sina uppdrag och att även små förändringar kan göra stor skillnad för företagarna. LRF Sydost arbetar kontinuerlig med dessa frågor och lyfter även fram goda exempel.

God myndighetsutövning
Tillsammans med den nationella livsmedelsstrategi som antogs under juni 2017 följer flera hänvisningar till förbättringar som behövs i myndigheternas arbete för att målen i strategin ska kunna uppnås. Delvis måste det arbetet skötas inifrån, men krafter utifrån måste också ställa krav och driva på för att något ska hända. För att skärpa upp detta arbete och få till en förändring har LRF initierat ett påverkansarbete under namnet ”god myndighetsutövning”.

- Vi vill att myndigheterna ska hjälpa företagen att göra rätt, istället för att leta fel. Det handlar om att få tjänstemän på kommunal nivå att förstå att, det jag gör är viktigt för företagandet i min kommun, säger Thomas Bertilsson som är chef för den näringspolitiska enheten på LRF. Företagen måste ges rätt förutsättningar för att kunna investera och producera.

LRF anser att en god, modern och sund myndighetsutövning ska präglas av: rättssäkerhet, gott bemötande, kompetens, effektivitet och inställningen att hjälpa enskilda och företag att göra rätt.

- Vi i det gröna näringslivet kan hjälpa till med att lösa klimatets utmaningar och producera energi och livsmedel, men för att vi ska kunna utvecklas och växa måste myndigheternas kompetens och insikter om företagens förutsättningar öka, säger Malin Engdahl. Det är en överlevnadsfråga.