Våtmarker är en del av lösningen för att fånga upp fosfor och kväve, men bidrar också till bevattning och biologisk mångfald. I Sverige har 4300 våtmarker anlagts sedan 2010 med statligt stöd och Anders Ericssons våtmark i Blekinge är en av dem. Anders tog hjälp av Greppa Näringen för rådgivning inför projektet och nu är hans våtmark som använder den senaste tekniken med solcellsdrivna pumpar och därmed kan vara placerad där den gör störst nytta, omtalad i hela EU.

Läs mer om Anders Ericsson och hans våtmark här.

Geppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Läs mer på www.greppa.nu