Våren 2016 ansökte Joakim Nilsson om att få ta bort två stenrösen och två stenmurar på sina marker i Flattinge. Det var förändringar som skulle öka möjligheterna till rationellt brukande i ett landskap som hade odlingshinder av detta slag i överflöd. Se filmen om hur stenmurar hindrar brukande hos Joakim här!  Efter kompletteringar kom beslutet från Länsstyrelsen under hösten 2017: ja till att ta bort två stenrösen, men nej till att ta bort två stenmurar. 

- Jag ansåg att jag hade rätten på min sida och därför bestämde jag mig direkt för att överklaga till Mark- och miljödomstolen, berättar Joakim.

"Syn i fält"
En hjälp på vägen var att ett prejudicerande fall i högsta domstolen kring just odlingshinder och biotopskydd just vid denna tid gick hans väg. Ett annat stöd var Anders Hermansson, tjänsteman på LRF Sydost som var bollplank, bidrog med material och hjälpte till under domstolsförhandlingarna.

- Jag krävde också att Mark- och miljödomstolen skulle göra ”syn i fält” när de tog upp fallet. De var inledningsvis skeptiska till detta, men valde att tillmötesgå mig på denna punkt och det var en stor fördel för mig. När de kom ut och med egna ögon fick se hur det såg ut i verkligheten förstod de hur mycket stenmurar jag faktiskt har och att jag bara ville ta bort en bråkdel för att kunna fortsätta bruka marken på ett rationellt sätt, säger Joakim. En annan viktig bit var att jag hade gjort mycket egna ekonomiska beräkningar som kunde underbygga det jag sa.

Beräkningsverktyget inte anpassat för verkligheten
I Länsstyrelsens avslag hade man dels med stöd av det beräkningsverktyg som används hävdat att det inte var ekonomiskt försvarbart att flytta stenmurarna och dels att murarna verkade som viktiga biologiska broar i landskapet. Joakim kunde under Mark- och miljödomstolens besök visa att det fanns gott om broar i landskapet förutom just dessa specifika stenmurar. Vidare pekade hans egna ekonomiska beräkningar kring kostnader för att bruka marken på att det var positivt för honom att flytta på stenmurarna. De schablonsiffror Länsstyrelsen använder i sitt beräkningsverktyg avfärdade han som ”inte knutna till verkligheten” och dessa kommer också att förändras då de inte speglar realistiska timkostnader och därmed ger en felaktig bild av kostnader.

En seger för Joakim, men också för så många fler! 
Beslutet som kom i slutet av april var efterlängtat och mycket välkommet.

- Det här är en seger för mig, men också för många andra som vill flytta på stenmurar och andra odlingshinder i framtiden, säger Joakim. Vi måste kunna bruka marken rationellt och använda moderna maskiner även om vi har små skiften. Att marken fortsätter brukas är dessutom en vinst även för den biologiska mångfalden, för alternativet är annars ofta igenplantering med skog och då går den förlorad.

Länsstyrelsen har nu möjlighet att överklaga domen till Miljööverdomstolen inom tre veckor, men för att fallet ska tas upp där måste Länsstyrelsen ha något nytt att komma med, så Joakim är inte överdrivet orolig.