Skärpningen av staffskalan för allvarliga brott innebär till exempel brott som innebär eller kan innebära fara för människor eller djurs liv och hälsa. Straffskalan föreslås innehålla böter eller fängelse i högst två år. I dag kan straffet endast bli böter. När det gäller mindre allvarliga överträdelser ska istället en särskild avgift som kallas sanktionsavgift ersätta straff.

Mer information.