Fullt hus på paneldebatten i Oskarshamn

Kvällens politikerträff inleddes med att Roland Blixt, ordförande i Oskarshamns kommungrupp hälsade välkommen och inledde paneldebatten med uppmaningen att vi behöver hjälpas åt att vara ambassadörer för vår fina landsbygd. Att det ska finnas förutsättningar för både boende och företag på landsbygden. Det var ca 40 deltagare i folkhögskolans lokaler.

Hela kommunen ska leva!

Därefter kom dialogdebatten igång med att alla de politiska partierna fick två minuter var att berätta hur deras parti såg på landsbygdsutvecklingen och livsmedelsproduktionen. Många av partierna instämde i att landsbygdsfrågorna är viktiga och att det behövdes satsningar på serviceorterna.  Att jobba inom jord och skogsnäringen ska vara attraktivt för unga, var vi också rörande överens om. Andra områden som partierna tog upp var att det är viktigt att det finns aktiva skog och lantbruksföretag i kommunen och att vi måste ha rimliga bränslekostnader för landsbygden. Politikerna hade även samma uppfattning om att normen för närproducerad mat var att den var svenskproducerad! Mycket positivt!

Efter det guidade Anders Hermansson, LRF Sydost deltagarna genom de olika områdena med fokus på jobben, maten och klimatet.

Myndighetsutövning

Lars Wyckman berättade att lantbrukarna upplever den byråkrati och myndighetsutövning som finns, blir ett hinder för de gröna näringarna. Till exempel har jordbruksverket inte betalat ut de ekonomiska stöden till de aktiva lantbrukarna, utan ligger efter flera år. Detta bekymrade såväl de aktiva brukarna som politikerna.

Äganderätten

Äganderätten diskuterades och Karl Johan Axelsson berättade om hur kraftledningsdragningar förstör skogsfastigheter och strukturen för skogsägaren, genom att flera hektar produktiv skogsmark inte går att använda till något. Krav på höjda ersättningar och årligt inkomstbortfall ställdes vilket politikerna höll med om.

Bo Munter berättade hur Laxemar utanför Figeholm blivit en avfolkad by p.g.a. att nätbolaget i stort sett tvångsflyttat befolkningen från byn. Såna trender måste ändras på.

Det går trögt

Åke Pettersson tog upp att utbyggnaden av fibernätet går oroväckande trögt och flera förslag togs upp bl.a. behov av en nationell strategi på fiber utbyggnaden så att det händer något. 

Avslutningsvis så lyftes behovet av att vi fortsätter att fördjupa den goda dialog som finns mellan LRF och Oskarshamns politiker och tjänstemän.

Kort och gott – en mycket bra träff.

Roland Blixt, ordf. Kommungruppen Oskarshamn