Nina Nilsson är länssamordnare för Greppa Näringen i Kalmar län och hon vet att rådgivningen och de åtgärder som genomförs tack vare den gör skillnad.   

- Greppa näringen skapar win win-situationer för både lantbrukaren och miljön och genom att vi väljer att göra det här tillsammans minskar vi också risken för nya tvingande lagar kring miljöarbetet, säger hon. Många lantbrukare vi möter är medvetna, intresserade och vill förbättra och effektivisera i sina verksamheter och för dem blir det naturligt att ta del av de tjänster vi erbjuder.

Projektet erbjuder rådgivning både enskilt och i grupp enligt ett 30-tal olika moduler som utgår från miljömålen med fokus på till exempel kväve- och fosforstrategi eller möjligheten att anlägga våtmark. Rådgivarna upphandlas av länsstyrelsen och kommer från olika företag, den enskilda rådgivningen vänder sig till lantbrukare med minst 25 djurenheter eller 50 hektar jordbruksmark. Utöver rådgivningen erbjuds även föreläsningar, fältvandringar och en rad andra aktiviteter som är öppna för alla, oavsett vilken storlek man har på verksamheten.

- Fosfor är naturligtvis ett av många områden vi arbetar med och under 2016 - 2017 har det legat som en särskild kampanj, berättar Nina. Några av de åtgärder som görs när det gäller att minska fosforläckage är strukturkalkning, dränering, anläggning av våtmarker och fosfordammar, skyddszoner samt översyn av fosforgödsling och utfodring.

Rätt åtgärd på rätt plats ger effekt
En av modulerna som Greppa Näringen erbjuder 11B Fosforstrategi, handlar till exempel om att gå igenom gården för att titta på hur man kan optimera gårdens fosforutnyttjande genom styrning av fosforgivorna samt minskning av förlusterna. Besöket utgår från markkartan, växtnäringsbalans, gårdens växtföljd och gödslingsplan för att beräkna fosforeffektiviteten för gårdens olika grödor. Här kan finnas mycket att göra och åtgärderna behöver ibland inte bli så stora för att ge effekt.      

- Det viktiga är att den åtgärd man gör hamnar på rätt ställe, så att man inte lägger tid, energi och pengar på att anlägga åtgärder som inte gör så mycket nytta i slutänden, betonar Nina. Vissa jordarter läcker inte och då behöver man till exempel inte anlägga skyddszoner där. På andra ställen kan man se att just detta skulle göra stor skillnad.

Sverige ett föredöme
Hon menar att de större gårdarna ofta ligger långt framme i sitt miljöarbete och att vi generellt är ganska duktiga. Det är till och med så att andra sneglar på Sverige och vill ta efter den här modellen. I Danmark tilltalas man av frivilligheten och de stora effekter åtgärderna redan har haft på kväve.

- Det är roligt när intresset är stort, både från lantbrukare och andra utifrån, men det betyder inte att vi får trappa ner vårt arbete, vi måste fortsätta arbeta för att förbättra och utveckla oss, säger Nina och avslutar. Framåt kommer vi att satsa extra på klimat och energi genom enskild rådgivning, men frågorna kring övergödning är alltid aktuella och vi hoppas att man söker sig till Greppa Näringen för att få en bättre insikt om allt vad vi erbjuder, om man inte redan har haft kontakt med oss.

Läs mer om fosforläckage och övergödning här.