Under sommaren har 13 möten genomförts runt om i regionen med fokus på torkan och intresset har varit stort med ett deltagande på många möten med över 100 deltagare. Ytterligare ett antal uppföljande möten är planerade framåt. Många av dessa har varit initierade av LRF Sydosts tjänstemän och styrelse, men ytterligare många har ordnats av engagerade förtroendevalda i lokalavdelningar och kommungrupper.

Överlag har det varit mycket bra möten, där lantbrukare har kunnat träffas och diskutera situationen, utbyta idéer och erfarenheter. Vanligen har olika parter närvarat som till exempel representanter från slakteri, foderrådgivare och bankväsende. Frågor som varit uppe har till exempel handlat om krisstöd, slakten, EU-stöd, bete, brand och import av foder.  

Kontakt med myndigheter och kommuner
LRF Sydost har också haft mycket kontakt med länsstyrelserna i alla tre länen och även med en hel del kommuner i regionen med anledning av torkan. När det gäller kontakterna med länsstyrelserna har de tydligt visat att de insett allvaret med situationen och har försökt hjälpa till på de sätt de kan. Stängslingshjälp genom naturnära jobb är ett exempel på en insats  i Kronobergs län där länsstyrelsen tillsammans med skogsstyrelsen har tagit initiativ.  Här har lantbrukare möjlighet att få hjälp med stängsling av provisoriska beten under årets betessäsong. Ett annat exempel är att Länsstyrelsen köpt in vattentankar för att finnas i beredskap i Kronoberg och Kalmar län för lantbrukare som hamnar i akut behov av tillfällig vattenförsörjning, då djurs hälsa och välmående omedelbart riskeras.  Många kommuner har också insett allvaret av situationen och ett antal kommuner i regionen har tagit beslutet att öka andelen svenska produkter i sina inköp, en del har valt att servera kött ytterligare en dag i veckan.

Även om vädret nu är svalare och det faller en del regn över regionen, så är situationen långt ifrån normal och konsekvenserna av sommarens värme kommer att ge eftervärkningar under långt tid framöver. Arbetet  från LRF Sydost när det gäller detta fortsätter.