Rådgivningsinsatsen vänder sig till lantbruksföretag som ”bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter”.

Nedan finns länkar till några av de företag som erbjuder förmånlig rådgivning till sina kunder/medlemmar:

 

Gård & Djurhälsan

https://www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/tjanster-och-produkter/foderradgivning-rabatterad-via-jordbruksverket/

Hushållningssällskapet

http://hushallningssallskapet.se/hushallningssallskapet-hjalper-torkdrabbade/

VÄXA

https://www.mynewsdesk.com/se/vaexa-sverige/pressreleases/subventionerad-raadgivning-till-torkdrabbade-2692532

Mer fakta kring den subventionerade rådgivningen

Den debiterbara tiden omfattar konsultation med lantbruksföretaget inklusive förberedelse och efterarbete. Eventuella kostnader för restid och milersättning betalas helt av lantbruksföretagen.