I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning står det följande:

  • 10 § Endast djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas som utegångsdjur. En ytterligare förutsättning är att de yttre förhållandena såsom terräng och markbeskaffenhet är lämpliga för djuren.

  • 11 § Utegångsdjur ska under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats.

  • 12 § Utan hinder av 11 § får utegångsdjur i besättningar, som är anslutna till ett kontrollprogram för utegångsdjur, hållas i enlighet med kontrollprogrammet.

Du hittar föreskrifterna här: http://www.jordbruksverket.se/download/18.6a8d504015f70e4094bab20f/1509953267268/2017-024.pdf

Länsstyrelsen är kontrollmyndighet

Länsstyrelsen är kontrollmyndighet och avgör när förhållandena är sådana att djuren inte kan hållas ute utan ligghall.

Dispens från ligghallskravet kan ges av Jordbruksverket efter individuell ansökan. Du kan också gå med i Gård & Djurhälsans kontrollprogram för utegångsdjur utan ligghall, se mer info här https://www.gardochdjurhalsan.se/sv/kontrollprogram/utegangsdjur-utan-ligghall-not/

Länsstyrelserna har fått kompletterande vägledning vid kontroller pga. torkan

I och med sommarens torka har Jordbruksverket tagit fram en kompletterande vägledning om djurskyddskontroll till länsstyrelserna. I vägledningen betonas vikten av att det är rådgivning och information som ska vara det föredragna arbetssättet vid kontroller och att syftet ska vara att underlätta för djurhållaren att fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningen.

Länsstyrelsen bör därför ta hänsyn till omständigheter som är kopplade till torkan, dels inför övervägandet att faktiskt besluta om ett föreläggande, dels vid utformningen av ett föreläggande.

Läs den kompletterande vägledningen till höger.

I klartext

Du kan ha djuren ute på bete så länge gräset växer. Det finns inget senaste datum. När kylan gjort att betet inte växer måste du självklart ge dem foder, antingen inne i ladugården eller ute. Om du får kontroll efter det att gräset har slutat växa och djuren är ute kommer länsstyrelsen att överväga att besluta om att förelägga dig att ta in djuren eller ordna ligghall.

För frågor kontakta ditt regionkontor.