Vad handlar det här om? 

—I våras arbetade vi kring strandskyddet i Blekinge då det kommit ut på remiss igen efter en felaktig kungörelse. LRF var väldigt tydliga med att det inte fick ritas en allmän gräns på 300 meter längs med hela kusten utan länsstyrelsen behöver se till varje enskild sträcka om det verkligen finns några specifika värden där. LRF tryckte också på att länsstyrelsen skulle förhålla sig till den nya lagen gällande strandskydd som då också säger att det inte ska finnas något strandskydd vid mindre vattendrag vilket man inte tagit hänsyn till i förslaget som gavs.

 Varför är det viktigt?

 —Att arbeta med strandskyddsfrågan är en otroligt viktig del inom äganderätten. Det läggs skydd på ens mark som man inte får någon ersättning för. Det hindrar dig som företagare att kunna utveckla din verksamhet på något annat sätt än rent jordbruk. Du kan exempelvis inte satsa på turism. Det hindrar också våra medlemmar som drabbas av utökat strandskydd att inte kunna bygga ett generationsboende på sin mark.

Vad har LFR Sydost gjort?

—LRF bjöd in till ett möte för våra medlemmar för att berätta om strandskyddsremissen och vad man som enskild fastighetsägare behöver göra. Även länsstyrelsen i Blekinge var inbjudna. På mötet kom det cirka 100 personer och LRF förklarade hur pass viktigt det är att alla berörda yttrar sig om sin egen fastighet och berättar varför det inte krävs strandskydd om man ansåg att det inte behövdes.
LRF hjälpte även till med att ta fram mallar kring hur ett remissyttrande kan se ut. LRF fanns även tillgängliga för våra medlemmar om man undrade något gällande sitt yttrande. LRF yttrade sig även kring strandskyddet även om man inte är sakägare själva. Vi såg också till att remisstiden förlängdes så att fler skulle få chansen att hinna yttra sig.

Vad händer härnäst?

—Nu inväntar vi ett beslut från länsstyrelsen i Blekinge för att se hur mycket hänsyn de har tagit till alla de yttrandena som kommit in. Vi får hoppas att de har lyssnat och att vi kommer känna oss nöjda med det nya förslaget, annars så kommer vi givetvis överklaga och hjälpa våra medlemmar till en ny remissrunda. Men efter de dialoger vi haft med länsstyrelsen under året så tror jag att de har lyssnat mycket på oss och kommer gå oss till mötes.