Stor del av det mediala utrymmet idag präglas av köttdiskussionen, där det tyvärr förekommer en del osakligheter. Centralt är frågan om klimatavtryck, och där behöver debatten balanseras. Kött och animalieprodukter utgör värdefulla och viktiga livsmedel med rikt sammansatt näringsinnehåll. Frågan om vilket klimatavtryck som produktion av olika typer av livsmedel innebär måste ställas i relation till näringsinnehållet. Nötkreatur omvandlar gräs som vi människor inte kan tillgodogöra oss som föda. Köttet från dessa djur är därför ett rent tillskott till mängden näring som vi människor annars inte kommer åt.

Det är orimligt att påstå att betande djur skulle vara en miljöbelastning—tvärtom! Effekterna på marken och markhushållning är påtagligt positiva vid animalieproduktion med betande djur. Att inte producera animalieprodukter innebär sämre möjlighet för marken att fungera som kolsänka, sämre tålighet mot erosion och torka, mindre biologisk mångfald, försämrade möjligheter till ekologisk produktion och försämrad växtnäringsbalans.

Svensk djurhållning är dessutom i absolut framkant och ett föredöme för andra länder, med en djurvälfärd och livsmedelssäkerhet i särklass. Vi representerar en mycket restriktiv användning av antibiotika och våra installningssystem har utvecklats för att djur och lantbrukare skall må bra. Regelverket och tillsynen av produktionen är omfattande.

Det vi gör får betydelse globalt för vår förmåga att försörja oss på ett, för planeten, hållbart sätt. Utveckla och öka därför den svenska animalieproduktionen vidare och se till att den fortsätter stå stark och vara en förebild för andra länder! 

Krönika av: Magnus Alvelid