Motioner handlar om att påverka LRF och att den påverkan ska ske genom medlemmar över hela landet. Tillsammans får vi landet att växa och engagemang på lokal nivå är grunden och förutsättningen för det. På konkret nivå påverkar motioner vilka strategiska riktningar LRF ska göra och därigenom vilka frågor vi ska arbeta med under det kommande året eller åren. 

Under regionstämman i Sydost 2018 inkom 25 motioner. Motionerna handlade om allt från tjänstemannaansvar, svenskt kött på restaurang, exploatering av åkermark, utfodring av vildsvin och kommunikation och de är sammantaget en viktig indikation på vilka frågor vi medlemmar tycker är viktiga och vad vi vill förändra.

Arbete i LRF Sydost

Sju motionergavs i uppdrag till regionstyrelsen att arbeta vidare med: Hela länsstyrelsen måste jobba enligt livsmedelsstrategin, gammal taggtråd/eltråd i våra marker, utfodring av vildsvin, ny affärsmodell i skogsbruket, tjänstemannaansvar och exploatering av åkermark. Av dessa sju motioner har uppdragen slutförts på sex. På den sjunde "ny affärsmodell i skogsbruket" så ska den nya skogsstrategin sättas i gång under 2019 och då kommer även det uppdraget att genomföras.

Arbete på riksnivå

Fem motioner skickades vidare till riksförbundsstämman: Enskilda vägar, utbilda för framtiden, svenskt kött på restaurang, socialförsäkringslagarna och organisationsanalys. Av dessa har arbetet påbörjats på fyra mptioner. På den femte " organisationsanalys" beslutade riks att det inte krävde någon åtgärd. 

Totalt blev det sex skrivelser till riksförbundet, av dessa har vi fått svar på fyra. Vi väntar fortfarande på svar på övriga två. 

Vill du veta mer?

Mer om vad som görs och hur arbetet kring motionerna har fortgått under året hittar du på vår hemsida under Regionstämma 2019 och Regionstämma 2018.

Under relaterat material hittar du även en sammanställning över alla motioner och skrivelser som kom in.

På stämman kommer vi också att visa lite mer överskådligt hur vi har jobbat med motionerna och vad svaren har blivit.