Träffen inleddes vid Ulf Sturessons bevattningsdamm i Stora Frö. En damm där Ulf samlar upp delar av det ytvatten som är på väg ut i Kalmarsund, men som i stället får göra bättre nytta i växtodlingen med potatis och jordgubbar. Dammen är strax under 100 000 m3 vilket är det största mått man får bygga utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen.

Pumpar upp 3 promille av det vatten som flyter förbi

Även Mattias Wahlström från Skärlöv på sydöstra Öland har byggt en bevattningsdamm där han pumpar upp vatten från ett närliggande vattendrag. För att täcka upp det behov han har av bevattning så skulle han egentligen behöva bygga både en och två dammar till, men har stött på problem eftersom man enligt lagen bara får pumpa upp 600 m3 vatten per dygn från det intilliggande vattendraget - till alla dammar. Dock har vattendraget ett flöde på 250 000 m3 per dygn vilket betyder att Mattias idag pumpar upp mindre än 3 promille av det vatten som flyter förbi.

Henrik Andersson, chef för vattenmyndigheten på länsstyrelsen lyssnade noga på Mattias när han berättade om sin situation och verkade inte helt oenig om att det inte var en särskilt rimlig regel.

Konsekvenser för livsmedelsproduktionen

Mötet fortsatte på LRF Konsults kontor i Färjestaden och Håkan Lundgren, ordförande i LRF Sydost redogjorde för torkan och dess konsekvenser för landet och livsmedelsproduktionen i stort - Öland står för en stor del av den. Roger Gustafsson och Johan Åhlund från Mörbylånga kommungrupp berättade hur det har slagit på gårdsnivå.

 Anna-Kajsa Arnesson, kommunstyrelsens vice ordförande i Mörbylånga tog upp exemplet på sin egen gård där hon har 600 djur som konsumerar mängder med vatten. – Om man får ta ut 600 m3 vatten per dygn så betyder det att det tar 5,5 månader att fylla upp en 100 000 m3 stor täckt. Det är en enkel sak att ändra på genom att öka dygnsuttaget.

Mattias Wahlström nämnde att det var svårt att få till en effektiv bevattning med små skiften, då det är stenmurar i vägen. - Vi vill ta bort en stenmur på 240 meter men fick inte det. Hade det varit i Skåne där stenmurarna är få, hade det varit en annan sak. Vi har 4 mil stenmurar kvar. 

Även Emma Rydnér Världsarvssamordnare vid Mörbylånga kommun berättade att hon tillsammans med länsstyrelsen och LRF hade skickat in en orosanmälan över vattensituationen till riksantikvarieämbetet. Södra Ölands odlingslandskap finns inte om inte lantbrukarna finns, de är en förutsättning. Så allvarligt är läget. Klockan är inte fem i tolv – hon är kvart över tolv!

Frågorna som sedan diskuterades var hur man skulle kunna göra tillståndsansökningar för dammar enklare, hur kolliderar dammbyggen med Natura 2000 intressen och hur går det ihop i sin tur med livsmedelsstrategin för ökad livsmedelsproduktion? Vad kan länsstyrelsen göra? Vad kan politikerna göra? Vad kan lantbrukarna göra?

 Olika förutsättningar i landet

Det är svåra och komplexa frågeställningar eftersom problemen inte ser likadana ut i hela landet som vi sett tidigare – men vi har samma lagar. I västra Sverige har de för mycket vatten och vi här i sydöst har för lite. Torka är lika mycket en katastrof som översvämningar. Många behov ställs emot varandra och då är det viktigt att titta på varje enskilt fall.

Länsstyrelsen kraftsamlar under 2019

Länsstyrelsen med landshövding Thomas Carlzon i spetsen och landsbygdsdirektör Karin Bergman var på plats. Landshövdingen var mycket tydlig med sitt budskap – Vi ska kraftsamla under 2019 och det här är ett jättebra möte att fånga upp allas behov. Vi ska få det här att fungera! Helst skulle jag vilja se om hela strukturen av jordbruksstöd så att vi här i Kalmar län hade fått hantera utbetalningarna utefter hur det fungerar här i vår region.

 Vi måste kunna vara mer flexibla i regeltolkningar och se hur det ser ut i verkligheten. Tillståndsprocesserna måste ta kortare tid och måste vara mer effektiv.

Deltagare:

Länsstyrelsen Kalmar län
Thomas Carlzon, landshövding
Karin Bergman, landsbygdsdirektör
Henrik Andersson, chef vattenenheten
Eva Brynolf, chef tillväxt och miljö

Riksdagsledamöter i Kalmar län
Anders Åkesson, C
Jan R Andersson, M
Anne Oskarsson, SD

Mörbylånga kommun
Ann Willsund, kommunchef
Matilda Wärenfalk, kommunalråd (S)
Anna-Cajsa Arnesson, kommunstyrelsens vice ordförande (C)
Henrik Yngwesson, oppositionsråd (M)
Per-Olof Johansson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden (S)
Emma Rydnér Värlsarvssamordnare
Jens Olsén – VA chef Mörbylånga kommun

Borgholms kommun
Anders Lindholm, VD Borgholms Energi
Markus Wertwein-Ros, chef VA Energi och Miljö

 LRF Sydost
Håkan Lundgren, ordförande
Roger Gustafsson
Johan Åhlund