Ansökan om jordbrukarstöd

Hur skadorna ska hanteras i ansökan om jordbrukarstöd beror på vilka stöd som du söker på marken. Det är din skyldighet att varje år se till att den areal som anges i ansökan uppfyller de villkor som gäller. Det är endast den areal som sköts enligt villkoren som du får utbetalning för. Är du osäker på vilka villkoren är för de olika stöden, läs mer på www.jordbruksverket.se.

Betesmark/slåtteräng med gårdsstöd och ev. kompensationsstöd och ev. betesmark/slåtterängsåtagande

Finns det skador när du lämnar in din ansökan gör du en bedömning av hur stor areal som villkoren inte kan uppfyllas på och den arealen anger du under övriga upplysningar i SAM Internet. Du ska även notera om skadorna är på ett specifikt ställe på blocket eller om det är spridda skador. I de fall det finns ett åtagande för betesmarker och slåtterängar och det finns både allmän och särskild skötsel på blocket ska det framgå i din notering hur dessa berörs.

I ansökan på skiftet anger du hela blockets areal. Länsstyrelsen kommer sedan att minska arealen på skiftet efter vad du har angivit under övriga upplysningar. När det gäller arealen i betesmark/slåtterängsåtagandet så kvarstår denna och du kommer att få ett avdrag för den del som är skadad på årets utbetalning. Om det efter inlämning av ansökan blir skador på marken där du bedömer att villkoren inte kan uppfyllas gör du en ändring i SAM Internet under övriga upplysningar enligt förfarandet ovan. Anmäl alltid skador till Länsstyrelsen.

Betesmark/slåtteräng som ingår i restaureringsåtagande

Samma ansökningsförfarande som för betesmark/slåtteräng.

Åkermark med endast gårdsstöd

Hela blockets areal tas upp i ansökan för att få ersättning. Det finns inget krav på att det ska finnas någon växande gröda på skiftet. OBS! se kommentaren under tvärvillkor nedan gällande reglerna om vinterbevuxen mark i Götaland. Det viktiga är att marken uppfyller kraven för åkermark.

Åkermark med gårdsstöd, kompensationsstöd, åtagande för ekologisk produktion/omställning

Samma ansökningsförfarande som för betesmark/slåtteräng. Tänk på att sista sådatum är den 30 juni. Även om du har skadade vallar vid ansökningstidpunkten kan det finnas möjlighet att återställa dessa och därmed få ut full ersättning för blocket. Uppstår det skador efter bete/skörd är villkoren uppfyllda för innevarande år. Ingen areal behöver ändras.

Tvärvillkor

Har du mer än 5 ha åkermark i Jönköping, Kalmar och Kronobergs län ska minst 50 procent vara bevuxen under hösten eller vintern, så kallad grön mark. Har du mer än 5 ha åkermark i Blekinge gäller 60 procent. Finns det stora skador kan du därför bli tvungen att återställa markvegetationen.

Återställande av skadad mark

Betesmark och slåtteräng

Skador som uppstår i betesmarker och slåtterängar ska självläka. För att skynda på läkningen kan de uppbökade tuvorna vändas tillbaka, om det är möjligt kan hö från en slåtteräng med liknande artsammansättning läggas ut för att fröa av sig. Höet ska sedan tas bort. Det är inte tillåtet att reparera skador med insådd på marken. 

I de fall det inte finns ett åtagande med miljöstöd på betesmarken är det tillåtet med insådd. Kraven är mildare än om det finns ett åtagande för miljöstöd på marken. 

Åkermark med vall

Mindre områden som har påverkats kan vara lämpliga att ringvälta för att få bort ojämnheter. Skadan får sedan självläka inför kommande år. För större områden är omsådd det bästa.

Märtha Svensson, länsstyrelsen i Kronoberg

martha.svensson@lansstyrelsen.se