Blekinge - Ökad produktion av kyckling och gris gav real tillväxt 2018 trots torkan

Blekinge är ett av få län som hade real tillväxt 2018. Det reala produktionsvärdet ökade med 17 miljoner eller 2 procent under 2018. Det hamnade då i nivå med basåren 2010-2014. Ökningen av produktionsvärdet beror främst på ökad volym för kyckling och gris. Torkan gjorde däremot att skördarna blev låga. Skörden av spannmål blev hälften mot normalt. Oljeväxter, socker-betor, potatis och trädgårdsodlingar fick också lägre skörd. Värdemässigt är det den låga skörd för stärkelsepotatis som har fått störst genomslag. För flertalet av de andra grödorna kompenserades skördebortfallet delvis genom högre pris.

Kalmar - Låg skörd och minskad produktion av mjölk och kyckling sänkte produktionsvärdet

Det reala produktionsvärdet sjönk med 190 miljoner eller 6 procent under 2018. Det hamnade ändå 8 procent högre än bas-åren 2010-2014 vilket är långt över riksgenomsnittet. Minskningen av produktionsvärdet beror främst på låg skörd till flöjd av torkan. Värdemässigt dämpades nedgången för många vegetabilier genom högre pris. Det har dock medfört pressad lönsamhet i animalieproduktionen. Produktionen av mjölk och kyckling har minskat under 2018. Samtidigt har produktionen av ägg ökat liksom slakten av nöt och gris. Värdeminskningen för mjölken förstärktes av lägre pris. Även nöt, gris och lamm hade lägre pris.

Kronoberg - Lägre mjölkpris och låg skörd sänkte produktionsvärdet 2018

Det reala produktionsvärdet sjönk med 28 miljoner eller 3 procent under 2018. Det hamnade ändå 4 procent högre än basåren 2010-2014 vilket är över riksgenomsnittet. Minskningen av produktionsvärdet beror främst på ett lägre mjölkpris. Torkan har också medfört sänkt produktionsvärde. Skörden av spannmål blev hälften så stor som 2017 men spannmålen står för en ganska liten del av produktionsvärdet i Kronoberg. Värdemässigt kompenserades dessutom volymtappet delvis genom ett högre pris. Brist på foder och högt pris har medfört sänkt lönsamhet i djurhållningen men det syns inte i produktionsvärdet.

För frågor kontakta Jan Lorentzon, analytiker marknad, LRF jan.lorentzson@lrf.se