Min familj driver en mindre gård i Hulterstad på sydöstra Öland med 49 mjölkkor. Vi odlar ca 40 hektar vall, 4 hektar majs och så har vi arealer med ca 16 hektar spannmål. En hektar är så stor som en fotbollsplan ungefär.

Vårt intresse för blommande fältkanter började med kravet på ekologisk fokusareal från Jordbruksverket, vilket är ett krav om man vill söka vissa EU stöd. I kravet avsätter man 5 procent av åkermarken för att göra olika insatser i syfte att förbättra den biologiska mångfalden, som till exempel att ha blommande fältkanter. Blommande fältkanter är mark i träda som såtts med pollen- och nektarrika växter som är attraktiva för pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar. Vi ville också göra det för att gynna fältviltet, framför allt rapphönsen.

Rent praktiskt så går det till på det viset att vi sår en blandning av blommor i remsor om cirka tre meters bredd och de brukar stå sig i 2-3 år. Blandningen består av olika klöversorter, honungsört, cikoria mm.

Blommor och bin

Vi gick också med i projektet ”Blommor för bin”, ett projekt som organisationen Bee Urban driver och som går ut på att odla och etablera så kallad bifodergröda (blommor med pollen och nektar). Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin pollen och nektar men även andra arter gynnas av åtgärden, såsom fjärilar och fåglar. Det här var ett enkelt beslut i och med att det var något vi redan hade börjat med.

SamZoner

Det finns även andra organisationer som LRF är med i, som till exempel Odling i Balans som driver projektet SamZon.

Odling i Balans sår SamZoner för att öka den biologiska mångfalden och skydda vår natur. Genom att odla remsor med örter och gräs som ger både föda och husrum åt insekter kan man öka antalet vilda pollinerare och fältfåglar. En smart kombination av remsor med olika arter gör att man kan få flera funktioner. Bilden ovan visar på att SamZonerna både kan skydda miljön och främja för insekter, fåglar, fältvilt mm.

Nu när vi hållit på med detta i ett par år har vi sett hur rapphönsen har ökat i antal. Övrigt vilt brukar också dra sig till remsorna så det gör nog en bra nytta för dem med. Vi har haft en doktorand från Linnéuniversitetet ute på besök och det uppmättes att det fanns runt 500 olika sorters insekter i våra remsor. Vilken underbar biologisk mångfald remsorna har bidragit med!

Biologisk mångfald.jpg

Utöver våra vackra fältkanter, så är två av riksdagens nationella miljömål "Ett rikt odlingslandskap" och "Ett rikt växt- och djurliv" beroende av svensk mjölkproduktion. Dessa miljömål ska bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden – och då behövs kor. Jordbruksverkets beräkningar visar att ungefär 75 procent av de svenska naturbetesmarkerna betas av nötkreatur och en tredjedel betas av kor i mjölkproduktion. 

Kort och gott, en liten insats som gör en stor nytta för den biologiska mångfalden.

Fredrik Olsson, Hulterstad, Sydöstra Öland, ledamot i regionstyrelsen LRF Sydost.

Fakta

  • 1927 fanns 1,5milj hektar bete i Sverige, 2016 var endast 0,45 miljoner hektar betesmark kvar.
  • Sedan 2003 har betesmarkerna i Sverige minskat med ca 50 000 ha.
  • Nästan 70% av Sveriges yta består av skog
  • Endast 7% av Sveriges yta består av jordbruksmark
  • Det finns cirka 270 olika arter vildbin i Sverige, en tredjedel är hotade.
  • Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor.

Länkar om blommande fältkanter och biologisk mångfald:

https://www.youtube.com/watch?v=puQ_G-ZutCE

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.6c5ddbfe158d47f0fe2ced4a/1481189421409/jo16_19.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=DUOctyGP1vk Så anlägger du en blommande kantzon

https://www.lrf.se/politikochpaverkan/det-grona-naringslivet-och-klimatet/debattartikel-sverige-enda-eu-land-som-lagstiftat-om-bete/