- Vilken seger! Vi har jobbat med denna kraftledning sedan 2014 och vi har envist kämpat för marksnål teknik. Vi har tillsammans LRF, Södra och berörda kommuner tagit fram en samhällsekonomisk konsekvensanalys för att påvisa vilka konsekvenser en 400kV ledning ger markägare, boende och kommuner. Det har varit total uppslutning av folket utmed den planerade sträckningen av 400kV ledningen, de har bildat nätverk och vi har tillsammans stöttat varandra i kampen mot Svenska Kraftnäts luftledningsplaner. säger Helene Lantz, verksamhetsutvecklare LRF Sydost.

Energimarknadsinspektionen skriver på sin hemsida:

Under tillståndsprocessen har flera samråd hållits och intressenter har vid olika tillfällen haft möjlighet att lämna synpunkter på ledningen. Ett stort antal fastighetsägare och samtliga berörda kommuner har motsatt sig ledningens sträckning och utformning. Bland annat anser man att den medför en stor påverkan på boendemiljöer, friluftsliv, områdets karaktär och naturmiljö samt skyddsvärda arter (för en del av sträckan).

Många remissinstanser har också haft synpunkter på ansökan. Ei begärde därför kompletteringar i ärendet. Svenska kraftnät valde att inte följa Ei:s begäran i alla delar. Svenska kraftnät har därför inte visat att den ansökta ledningen i det aktuella utförandet och i den aktuella sträckningen uppfyller kraven på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. Ei har därför avslagit ansökan.

Läs mer om beslutet på Energimarkandsinspektionens hemsida.

Mer information kommer!