LRF anordnade ett möte med riksdags­politiker på din mark för att visa hur undersök­ningstillståndet påverkar er markägare. Upplever du att du fick gehör för din berättelse?

– LRF tog ett mycket bra initiativ genom att bjuda in 62 politiker till ett möte. Jag upplevde ett visst gehör från de sex politiker som kom, men det behövs en signifi­kant genomsyn av minerallagen och Bergsstatens beteende. Det måste till en dialog mellan stat och den enskilde brukaren och en marknadsmässig ersättning vid undersökningsskador alternativt tvångsinlösen av mark för gruv­verksamhet.

Vilket stöd har du fått från LRF?

– Framför allt är det bra att LRF har ordnat möte med politiker där vi som ägare fått möjlighet att beskriva just ägarens och skogs­brukarens perspektiv. LRF har också utvecklat mallar som jag har använt vid överklagan till Bergs­staten. Vetskapen om att en jurist varit delaktig i utformandet gör mig extra komfortabel.

Varför tycker du det är viktigt att LRF engagerar sig i mineral­lagen?

– Minerallagen är en uråldrig lag från 1500-talet. De uppdateringar av lagen som skett till nuvarande version från 1991 tar inte hänsyn till dagens skogsbruk och ägan­deform som gäller i mellersta och södra Sverige. Ägaren får ta både ansvar och risk.