”Att göra skillnad”. Mycket kan läggas i de orden. Du kan göra skillnad genom att välja mat från Sverige. Då skapar du förutsättningar för en hållbar matproduktion, ett fortsatt starkt svenskt lantbruk, och en grön framtid. Men politikerna måste också vara med och ta kloka politiska beslut. Sveriges bönder arbetar dagligen för att se till att svenskt lantbruk ska vara ett av de mest hållbara i världen. För att ge några exempel:

  • Försörjningstrygghet - Vi lever i en värld där den odlingsbara marken minskar, många påstår att det finns annan mark att tillgå, det kan delvis stämma, men vi har också  en växande befolkning och vi har öknar som breder ut sig på marker som tidigare gick att odla - då har vi också en skyldighet att producera mat på den mark vi har.
  • Skogen - Denna viktiga del i kretsloppet. Den binder kol och den ger oss luft att andas. En stor del av Sveriges välfärd bygger på vår historiska och aktuella export av produkter från skogen. Men förutsättningen för att kunna fortsätta producera skog är en trygg ägande- och brukanderätt för skogsägare, så att de kan planera långsiktigt och vågar göra de investeringar som inte bara är till nytta för skogsägaren, utan för hela samhället, klimatet och miljön.
  • Svenska livsmedel ett hållbart val - Det har gjorts många internationella jämförelser där det hela tiden visar sig att svensk livsmedelsproduktion ofta har den lägsta miljö- och klimatpåverkan. Till exempel har vår nötköttsproduktion en 60% lägre klimatpåverkan än resten av världen och 25 % bättre än övriga EU. Här har kommunerna ett stort ansvar att upphandla på ett sätt som inte missgynnar det svenskproducerade, där miljö- och klimatkraven är betydligt hårdare.

  • Lönsamhet och biologisk mångfald – Hur hänger det här ihop? Jo, den enskilde lantbrukarens lönsam­het är en förutsättning för att fler ska stanna i yrket eller välja att jobba i det gröna näringsli­vet i framtiden. Läggs landsbygds­företag ner avfolkas bygder och marker växer igen. Det är aktiva jordbruksföretag som skapar den biologisk mångfalden i odlingslandskapet.

  • Bygga bort jordbruksmark - Varje år försvinner det 600 ha åkermark som bebyggs i Sverige -  det är 1200 fotbollsplaner. Detta är mark som aldrig går att återställa till brukningsbar mark. Så därför är det viktigt att kommunerna tar med sig detta i sina översiktsplaner för att på ett tidigt stadium se till att den brukningsbara marken finns kvar.

LRF vill och kan ta ansvar för ett hållbart samhälle och det är ju så att utvecklar vi det svenska jord- och skogsbruket så är vi en än större del i lösningen av den framtida klimat- och hållbarhetsproblematiken.

Håkan Lundgren, Ordförande LRF Sydost