- LRF:s kommungrupper har ett viktigt uppdrag i att ha dialog med lokala beslutsfattare och politiker för att stärka förutsättningarna för det gröna näringslivet. Det händer väldigt mycket i kommungrupperna runt om i vår region, det ger verkligen medlemsnytta på nära ort, säger Eleonor Nilsson, regionstyrelsen LRF Sydost.

För drygt ett år sedan inleddes ett regionalt utvecklingsarbete i kommungrupperna i Sydost, som en förlängning på LRF:s satsning Kommungruppslyftet. Det handlade bland annat om att se över arbetsordning, hitta nya arbetssätt och utbildningar.

Engagemang är nyckeln till framgång

Nyligen har två välbesökta utbildningsträffar anordnats. Utbildningarna skulle varit fysiska, med besök från Eleonor Nilsson, regionstyrelsen och Henrik Sporrong-Esbjörnsson, verksamhetsutvecklare, som jobbar med att stötta och utveckla kommungrupperna i sitt arbete.

- Nu blev träffarna digitala istället. För oss är det första gången vi arrangerat utbildningar för förtroendevalda i kommungrupperna på detta sätt. Det blev mycket lyckat, med många deltagare från hela regionen. Nu kunde vi även plocka in fler tjänstemän från LRF som kunde prata om sina expertområden, exempelvis hållbarhet, häst och livsmedelsstrategin och SV:s erbjudande. Så det blev nästan en fördel, för det blev bredare, säger Henrik Sporrong-Esbjörnsson.

Vecka 47 för det gröna näringslivet 

De politiska samtalen pågår året om i kommunerna och LRF:s kommungrupper finns där och bevakar och bjuder in till samtal kontinuerligt. Vecka 47 är en särskild vecka för LRF, då kraftsamlar LRF:s kommungrupper över hela landet och för med gemensam röst fram de gröna näringarnas frågor på det lokala planet. Det är något som tas upp redan nu på regionala utbildningar.

- Många tycker att det är de kommunalpolitiska frågorna som är viktiga frågor för kommungrupperna, att det är HÄR vi ska vara och jobba. Det är vi tillsammans som gör det. Som ansvarig för kommungrupperna och det nya upplägget vi har hoppas jag att de känner att de har mig och Eleonor som kan vara stödet för dem om man behöver bolla upplägg eller idéer, säger Henrik Sporrong-Esbjörnsson.

Bland annat startades en Facebookgrupp, där förtroendevalda kan tipsa varandra om viktiga frågor att arbeta med, eller om vad som är på gång i regionen. Här ska alla i styrelserna kunna gå in och se vad som händer. Allt för att skapa engagemang och intresse från frågorna för alla ledamöter.

- Engagemanget märks ju tydligt i våra kommungrupper! Det är roligt. Vi har fått mycket feedback om att utbildningarna och det nya arbetssättet har gett mycket, säger Eleonor Nilsson.

Några axplock från kommungrupperna i Sydost – aktuellt just nu:

Karlskrona: Kommungruppen tittar på förslaget till översiktsplan för E22 västerut, där beslut ska tas i kommunfullmäktige om detaljplan Mölletorp, med eventuell byggnation på bästa åkermark. Planerar digitalt årsmöte i början av juni.

Ljungby: Planeras för ett antal aktiviteter i höst. Bland annat bjuda ut näringslivsavdelningen ut på gård, möte med Ljungby Arbetarekommun (S), samt kontakt med kommunen bland annat kring vattenfrågor. Om Covid-19 lättar, och de traditionsenliga Bonden i Stan samt julskyltningen går att arrangera ska det göras med hållbarhetstema.

Mönsterås: Kommungruppen har en tät kontakt med kommunen via näringslivsrådet, med dialog om aktuella frågor.

Ronneby: Kommungruppen jobbar tillsammans med markägarna på samrådet med Trafikverket om eventuell förändring av E 22.

Oskarshamn: Kommungruppen har nyligen skickat in ett yttrande till kommunen angående den nya översiktsplanen.

Västervik: Har ett tätt samarbete med näringslivsrådet. Bland annat har kommunen satsat på att stödja samhällsviktiga företagare inom gröna näringar att hitta ersättare vid Covid-19 sjukdom. Tillsammans med Arbetsförmedlingen har kommunen anlitat Joakim Andersson som också är ordförande i LRF:s kommungrupp som kommunens koordinator för ersättarfrågor.

På kommunens hemsida skriver Elisabeth Johansson, arbetsmarknadschef på Västerviks kommun:

- Våra gröna näringar i kommunen är en samhällsviktig funktion och vi vill bidra med det vi kan för att stötta branschen under kristiden.

Mörbylånga: Det förs en tät dialog och ett utbyte med arbetsmarknadsenheten och näringslivschefen. Kommungrupperna på Öland har nyligen haft ett gemensamt styrelsemöte (digitalt) angående hjortfrågan.

 

Kontakt

Kontaktuppgifter till din kommungrupp, regionstyrelse och personal på regionkontoren hittar du här.