Deltagare i scenariot var följande personer och myndigheter:

 • Gunilla E Johansson, länsstyrelsen Kalmar
 • Karl Ståhl, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
 • Helena Carlzén, grisveterinär Gård & Djurhälsan
 • Fredrik Zethreaus och Jesper Einarsson, Svenska Jägareförbundet
 • Lotta Andersson, Jordbruksverket
 • Lilian Lange, länsveterinär, Länsstyrelsen
 • Helené Lantz, LRF

Sannolikhet för att scenariot kommer att hända

Sannolikheten att vi får in Afrikansk svinpest (ASF) ligger på en tvåa på en sexgradig skala, vilket är en låg nivå. Det är en mycket låg sannolikhetsnivå att vi ska få in ASF i tamgrisbesättningar, säger Karl Ståhl från SVA

Scenario: En dag i maj hittar en person ett avlidet vildsvin i Djupeträsk i Oskarshamnsområdet i Småland.

Vad sker:

 • Personen som hittar vildsvinet tar prover på vildsvinet och skickar det till SVA. Det blir ett positivt svar.
 • Jordbruksverket (SJV) - Epizootilagen drar igång och det är Jordbruksverket som leder och samordnar utredningen. SJV går upp i höjd krisledning och för att utreda VAR smitta finns. Startar upp en OLC (Operativ ledningscentral). Man ska även skydda tamgrisbesättningar i området och kontaktar dessa. Här finns en länk till Jordbruksverkets hemsida ”Det här gör vi vid utbrott”
 • Länsstyrelsen – samverkar med SJV och vi drar i det här fallet igång en krishantering med hjälp av TIB (tjänsteman i beredskap).

Avgränsning av område och indelning av zoner

Inom 90 dagar ska ett område identifieras och skannas av för att få en uppfattning om hur utbredd smittan är, enligt det Afrikanska Svinpest direktivet. Samtidigt delas området in i zoner med olika riskområden. Det infekterade kärnområdet (fyndområdet) kan stängslas in på något sätt. I det här scenariot är fyndområdet ca 6000 ha och det finns ca 100 djurhållare i området. Allemansrätten slutar troligen att gälla för att minska spridningen. Jordbruksverket beslutar om stängsling.

imaget9jic.png

Tidsperspektiv

 • Första månaden avhysning, slopad allemans- och brukarrätt
 • Månad 2-6 Intensiv jakt/utrotning
 • Månad 6-12 Provtagning
 • Månad 13-18 Förhoppningsvis friskförklaring

Frågor och svar från olika grupper i samhället kring hur DE påverkas vid en situation med ASP smittade vildsvin?

 1. OBS! Ett annat regelverk träder i kraft om vi har smittade tamsvin. Det berör vi INTE idag.
 2. OBS! Svaren nedan är generella och hypotetiska för övningen idag. Jordbruksverket och länsstyrelsen KAN ta andra beslut i varje enskilt fall om så skulle behövas.

Grisföretagare

Har man otur att ha sin tamgrisproduktion i området kommer det med största sannolikhet att bli en ”stand still” och det kommer att bli problem med transporter. Finns det NÅGOT sätt att flytta grisar UTAN att smittan sprids så kommer Jordbruksverket att ta beslut om detta.

Hur får vi information?
Informationen kommer att läggas ut i alla kanaler från myndigheterna, på krisinformation.se, i radio och TV och i lokala radiokanaler.

Hur vet vi om våra grisar är smittade?
Det kommer att finnas ett krav på övervakning på grisbesättningar i området till exempel rapportering av döda grisar i besättningen. Är det utegående grisar så står det idag att det är förbjudet men det skulle kunna komma vissa undantag, dock med krav på biosäkerheten i utomhusanläggningnarna.

Transporter till och från en gård
Man ska undvika all rörelse i området. Det handlar om bedömningar och anpassningar i varje enskilt fall. Det kan vara så att genom desinficering av en transport av till exempel foder skulle kunna vara en lösning. Det är också skillnad på zoner och zoner. Det finns även ”handelszoner” som har andra regler i det här fallet.

Kan vi ge foder och strö som vanligt?
Det är återigen en individuell bedömning. Det kan finnas smittade/döda vildsvin i det skördade fodret om det kommer från den egna marken som man måste ta hänsyn till.

Utgår det någon ersättning?
Om man som markägare, jakträttsinnehavare eller djurägare får kostnader pga. myndighetsbeslut eller föreskrifter så får man ersättning för det. Man får inte ersättning för självdöda djur. Jordbruksverket kan inte ge undantag för EU förordningar. Nationella föreskrifter kan de ge undantag för i vissa fall.

Hästverksamheter

Vad gäller för besök av djurägare vid skötsel av sina hästar?
De kommer att kunna besöka sina hästar.

Kan en ridverksamhet/ridskola fortsätta?
Håller man sig på anläggningen kan man fortsätta verksamheten. Man kommer inte att kunna rida i skogen eller på fält. Jordbruksverket kommer att göra bedömningen om huruvida hästarna kan gå på bete eller ej.

Kan man transportera hästarna in och ut ur området?
Ja det borde man kunna för allmänna vägar kommer (nog) inte att stängas av.

Nötkreatursägare

Får man flytta djuren mellan olika beten?
Ja man borde kunna flytta djuren.

Får man sprida gödsel på sina marker?
Det är återigen beslut som måste tas för varje enskild plats och tillfälle. Rekommenderat att man kontaktar Jordbruksverket för bedömning. Det kommer att vara en pågående dialog mellan alla aktörer i området kring biosäkerhet. Hur gör vi för att inte sprida smittan.

Växtodlare

Får jag skörda vall och spannmål i den inre zonen?
Det beror på om det finns vildsvin inom området. Man kan åberopa Force Majeure för att man inte kan skörda hos länsstyrelsen. Det är troligtvis inte lämpligt att skörda i det området. Kommer någon vilja köpa det? Jordbruksverket har en möjlighet att köpa grödan på rot.

Får man använda fodret till den egna besättningen?
Det kommer att bero på var gården ligger. Det är viktigt med fodersäkerhet även till de egna djuren. Finns det jord i vallen så är det inte ett bra foder till djuren.

Skogsbrukare

Jag har skyldigheter enligt skogsvårdslagen att ta bort granbarkborreangripen skog. Vilket regelverk gäller?
Med största sannolikhet är det smittskyddslagen som gäller, men det kommer nog bli en diskussion i varje enskilt fall. Om det handlar om att skjuta upp avverkningen ett par, tre månader kan det vara bra att undvika att maskiner kommer in i området.

Jag har skogsplantor som jag måste sätta, får jag göra det?
Vad finns det för risker med planteringen och kommer det att störa vildsvinen? Beslutet kommer att behöva tas av Jordbruksverket i varje fall.

Friluftsliv, plockning av bär och svamp

Det kommer att bli stora begränsningar för att undvika att man stör vildsvinen.

Vad händer sen då?

Hur tar man hand om smittade djurkroppar?
Jordbruksverket har en plan där OLC kommer bygga upp kadaverhanteringsplatser med provtagning, destruering mm.

Vad tar vi med oss från det här mötet:

Vill du veta mer?

Kontakta Ann-Cathrine Carlsson, verksamhetsutvecklare LRF, ann-cathrine.carlsson@lrf.se 010-184 41 71