- En stor del av åtgärdsförslagen baseras på schabloner och modelleringar och det finns all anledning att ta sig tid att titta över sitt område och göra en egen bedömning över om åtgärderna är rimliga eller inte, baserat på de lokala förutsättningarna, säger Henrik Djerv, verksamhetsutvecklare vattenfrågor Jönköping och Sydost.

EUs vattendirektiv

EUs vattendirektiv har skapats för att medlemsländernas vatten ska förvaltas likadant. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

VISS

I Sverige samlas frågor om direktivet i databasen VISS, Vatteninformationssystem Sverige, som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. I Viss finns bland annat kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten, och här går det också att se precis vilka åtgärder som föreslås i just ditt närområde. Det är också fritt fram att lämna egna synpunkter på varje enskild vattenförekomst.


– En brist i analysen är att enbart åtgärder som har använt stödsystemen finns registrerade. Det betyder att allt från användning av fånggrödor till anlagda våtmarker kan ha missats. LRF uppmanar därför alla att även rapportera sådana egna initiativ för att få en mer rättvisande bild av verkligheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att hela åtgärdspaketet bygger på frivillighet, avslutar Henrik Djerv.

Läs mer på: www.viss.lansstyrelsen.se

LRFs fyra synpunkter inför vattendirektivet

LRF är en av remissinstanserna och vill …
1 … att lantbrukare och andra boende på landsbygden blir lyssnade till och att de kan påverka beslut om statusklassning och åtgärder.
2 … att den svenska tillämpningen av vattendirektivet inte ska medföra någon konkurrensnackdel för svenska
lantbrukare.
3 … att det måste ske politiska avvägningar mellan direktivets mål, vattenkvalitet och konkurrenskraft.
4 … att åtgärderna inte ska leda till minskad matproduktion eller hindra tillväxt i lantbruket.

Få hjälp att hitta i Viss!

Den 22 februari kl. 19.00–20.00, Södra Östersjön Vattendistrikt. LRF erbjuder digital kvällsträff för medlemmar som vill ha stöd i att hitta i Viss. Anmäl dig via formuläret på www.lrf.se/vatten eller på telefon 010-184 40 00. Läs mer och hitta hjälp med Viss på www.lrf.se/vatten1

Vill du veta mer? Kontakta Henrik Djerv, henrik.djerv@lrf.se 010-184 42 98