Sökt bidrag från Klimatklivet två gånger

Nu under 2020 har de sökt stödet en gång till för att kunna öka sin produktion av fordonsgas till de fem mackar de har byggt. - Den här produkten (BIOGAS 100) minskar nettoutsläppet från lantbruk och bilkörning med 35 gram/körd kilometer alltså negativt utsläpp som är lägre än noll sett utifrån ett helhetsperspektiv berättar Åke Birgersson.

Vi hade aldrig kunnat satsa utan Klimatklivet

- Vi kom i kontakt med Klimatklivet när vi var i skedet att utöka vår produktion av biogas till fordonsgas, berättar Tom Birgersson, son till Åke. Vi hade inte kunnat göra den här satsningen om vi inte hade fått stödet, fortsätter han. Vi fick ett grundkontrakt med Eon som behövde gasen till bussarna i närområdet, men det gällde ungefär bara hälften av den gasen som vi kunde producera. Vi tittade på många olika avyttringssätt för den resterande gasen, men kom fram till att det bästa var om vi byggde egna mackar. Så då ansökte vi ytterligare en gång om stöd från Klimatklivet och utan det hade vi inte kunnat bygga även fast marknaden fanns, berättar Tom.

Fem biogasmackar

Sen i början av 2020 är mackarna i Målilla, Vimmeby och Högsby i gång och sen slutet av 2020 även Hultsfred och nu ska också Eksjö färdigställas. Klimatklivet har gett ringar på vattnet då dessa kommuner kan påbörja sin klimatresa med att byta ut kommunens bilar till biogasbilar till exempel.

- Ska vi göra någonting för att klara klimatmålen 2030, som inte bara är snack, då måste vi ju verkligen göra en massa förändringar och insatser, säger Tom med eftertryck. Det viktigt att alla drar åt samma håll, samhället, företagare, lagar och regler och då är ju bidraget från Klimatklivet ett bra incitament för en företagare att göra något.

- Man måste se allt ur ett helhetsperspektiv. Det är helt galet att biogasen ses som en miljöfarlig verksamhet, när den egentligen är miljöförbättrande. Biogasen tar tillvara gödseln från lantbruken och minskar avgången av växthusgaser som annars skulle ha skett. Dessutom förädlas gödseln så att den blir en bättre produkt att sprida på åkrarna som gödning.

Tittar inte på var elen är producerad

Men så som de resonerar i EU just nu så är en elbil miljöförbättrande för den inte har något avgasrör och inte släpper ut några avgaser alls. Men de tittar inte på var elen kommer ifrån. Världens elproduktion är till ca 60% producerad från fossila bränslen. Inget land har helt fossilfri elproduktion. Den kanske kommer från ett kolkraftverk någonstans, säger Tom. Många av lösningarna finns på landsbygden. Om man ökade kolinlagringen i all åkermark i hela världen med 4 promille då skulle man binda så mycket kol så att man upphäver den globala uppvärmningen, fortsätter han.

Stöd till många olika områden

Rekordmånga bönder vill klimatförbättra sin verksamhet. Hittills i år har nära 1000 bönder ansökt om stöd genom Naturvårdsverket och länsstyrelsens projekt Klimatklivet. Stödet ges för bland annat bevattningsåtgärder, produktion av biogas, energieffektivisering och förbättrad gödselhantering. I topp över minskade klimatutsläpp till följd av dessa åtgärder ligger Kalmar län med 28 000 ton. Hittills har 434 ansökningar beviljats i Sverige och tretton i Kalmar län och den totala bedömda årliga utsläppsminskningen av koldioxid är mer än 88 000 ton. 

Klimatklivet är ett projekt som delas mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Det inleddes år 2015 och målsättningen är att minska utsläppen av koldioxid genom lokala och regionala klimatinvesteringar. Fram till den 17 maj i år har 955 ansökningar kommit in från jordbrukssektorn. 434 har beviljats och 18 är under handläggning. 

- Det är mycket glädjande att se att man utnyttjar möjligheten till stöd för att gå från fossil energi till annat. Vi vet att mycket utvecklingsarbete görs utan stöd, men vill verkligen uppmana till att söka för fler investeringar. Framför allt dämpar stödet belastningen på den egna verksamheten och dessutom synliggörs det hållbara klimatarbetet på ett tydligt sätt. Så utnyttja möjligheten och sök, säger Anette Giselsson, ledamot i LRF Sydost och ansvarig för hållbarhets-, miljö- och klimatfrågor.

Åtgärderna leder till störst utsläppsminskning av koldioxid i Kalmar län (28 000 ton), följt av Västra Götaland (12 000), Skåne (6 464), Västmanland (5 886), Halland (5 402), Östergötland (5 148) Gotland (4 175), Jönköping (4 167) och Södermanland (3 430). 

Mer information om Klimatklivet:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html

Är du intresserad av att söka stöd från Klimatklivet?

Kontakta Helena Elmquist, helena.elmquist@lrf.se 010-184 25 21