För drygt fyra år sedan fattade riksdagen sitt livsmedelsstrategiska beslut i stor enighet. Det var en viktig milstolpe för LRFs arbete med att få en bred uppslutning i Sverige om att vår inhemska livsmedelsproduktion måste öka.

Man kan säga att det politiskt finns en god samsyn om den svenska produktionens betydelse idag. Och torkan 2018 och Covid 19 pandemin 2020 har onekligen påmint oss alla om livsmedelsförsörjningens roll i tider av kriser och oro.

En annan central del i livsmedelsstrategin är att den omfattar hela kedjan från jord till bord. Utan ett bra samarbete mellan olika parter i kedjan blir det svårt att nå framgång. Här är ”Redig Mat från Trakten” ett lysande samarbetsexempel som bygger på det växande konsumentintresset för lokal och regional mat. LRFs arbete med regionala strategier och handlingsplaner är generellt sett av mycket stor betydelse.

På det nationella planet är regeringen inne på sin tredje handlingsplan för strategin. De här planerna har i ganska stor utsträckning handlat om uppdrag till myndigheter i olika frågor. På samma sätt som LRF fick jobba länge med att få ett riksdagsbeslut på plats noterar jag att det tar tid för en hel del myndigheter att börja jobba mer främjande med att utveckla den svenska livsmedelsproduktionen. Här återstår ett jobb att göra för LRF!

Hur går det då med den svenska produktionen? Ja totalt sett har den tagit lite marknadsandelar av importen under senare år. Nu gäller det att den här trenden blir starkare under kommande år.