Viltskador

För att få en bättre uppfattning om hur stora betesskadorna är på åkrarna och vad det kostar för den enskilde lantbrukaren driver LRF Jönköpings län och LRF Sydost där ett projekt där ca 25 lokalavdelningar har fått material till burar för att mäta viltbetet på åkermarken. Viltbete av dovhjort och fåglar har ökat och med burarnas hjälp kan man synliggöra viltbetets effekter och få underlag på fastighetsnivå hur stort viltbetet är och vad det kostar. Buren, som är framtagen av SLU är enkel att sätta upp och använda och blir ett viktigt verktyg för att öka förståelsen för de kostnader som viltet orsakar jordbruket. Landshövdingen i Kalmar län, Peter Sandwall var med på ett studiebesök i slutet av september för att få se med egna ögon hur projektet går till. Landshövdingens kommentar var att det behövdes mer fakta in i systemet för att underbygga påverkansarbetet.

Läs mer här om hur du bygger en bur

  • Det behövs burar på olika grödor och helst ska burarna komma ut nu i höst för att få med vinterbetet både på vallar och höstsådda grödor. Kom ihåg att burarna är viktiga även för att visa på fågelskador. Ju fler burar som sätts ut ju bättre underlag får vi i vad viltbetet kostar jordbruket, säger Helene Lantz, expert på skogs- och viltfrågor på LRF

 

imageuzcwd.png

Här mäts skadorna i Hånger för första gången

image80r4q.png

Hans Nilsson i Århult klippte vallen den 5 juni i samband med första skörd. I kontrollrutan vägdes 1700 g in och inne i buren 2700 g.  Vilket ger ett bortfall till viltet på 37%. En reflektion är att skillnaden är knappt synligt för ögat. Ytterligare en klippning är gjord med samma plats och med ett resultat 31%. På fältet har observerats grågås, vitkindad gås, svan, trana, dovhjort, kronhjort, älg, rådjur samt vildsvin.

Läs mer om burprojektet här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/jonkoping/2021/06/sa-stort-blev-skordebortfallet---nu-ar-forsta-referensrutan-matt/

Läs mer om landshövdingens studiebesök här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sydost/2021/09/landshovdingen-uppmarksammad-pa-viltskador-pa-akermark-och-i-skog/

Läs mer om jordbruksverkets rapport här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sydost/2021/09/viltskadorna-har-dubblerats-pa-sex-ar/

Skogsfrågor

Det är många som vill vara med och tycka och tänka om hur skogen ska brukas och skötas och i maj bjöd regionerna in till ett digitalt möte för medlemmarna. De båda LRF-regionerna Jönköpings län & Sydost hade bildat en gemensam skogsgrupp med förtroendevalda skogsägare vilka hade tagit del av utredningen och som hade flera punkter att få med i remissvaret från LRF Skogsägarna. Ett ökat regionalt inflytande behövs över skogspolitiken anser LRF:s regionala skogsgrupp, då det sydsvenska perspektivet ofta saknas. Den Småländska Skogsstrategin visar tydligt på den potential som finns i att samlas regionalt för att utveckla ett hållbart skogsbruk.

Läs mer om skogsutredningsträffen här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/jonkoping/2021/04/skogsutredningen-skapar-oro-bland-skogsagare-i-smaland/

Blekinges skogsstrategi är även den i full gång och LRF Sydost är en av huvudorganisationerna bakom strategin och har varit aktivt medverkande i processen av att ta fram den. LRF kommer fortsättningsvis att vara aktiva i såväl arbetsgruppen för att ta fram handlingsplanen liksom i strategins styrgrupp.

Dessutom har både LRF Jönköpings län och LRF Sydost bjudit in riksdagspolitiker från sina respektive län till samtal ute i fält. Hittills har totalt sex träffar genomförts och fler planeras. Totalt har 50 politiker varit på plats och tagit del av informationen. Skogsutredningen, artskyddsförordningen samt ägande- och brukanderätten av skog har funnits med på agendan.

imageouz3d.png

Läs mer om politikerträffarna i Jönköpings län: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/jonkoping/2021/08/riksdagspolitikertraffar-med-lrf-jonkopings-lan/

Läs mer om politikerträffarna i Sydost: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sydost/2021/10/vardnadstvisten-i-skogen-drabbade-markagare-berattade/

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sydost/2021/08/kontinuerlig-dialog-med-partierna---en-framgangsfaktor-for-lrfs-paverkansarbete/

blobid7.jpg

blobid8.jpg

Kalmar läns landshövding Peter Sandwall och andsbygdsdirektör Karin Bergman på studiebesök i skogen tillsammans med Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost

Regionerna har även skrivit en debattartikel som fick stor spridning i de lokala medierna.

Läs debattartikeln här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/jonkoping/2021/05/skydda-skogen-fran-skogsutredningen/

Skog i fokus 2022

Goda nyheter är att SKOG kommer att vara ett fokusområde för LRF 2022. Det bestämdes på riksförbundsstämman den 6-7 oktober 2021. Den mest debatterade motionen under stämman!

Läs mer om skogsmotionen på stämman här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sydost/2021/10/skogsfokus-for-lrf-2022/

Skogstema på grillkvällar

Under sommaren har många lokalavdelningar nappat på erbjudandet att anordna en sommarträff och att få en grillåda från LRF att bjuda på för lite trevlig samvaro. Ofta har någon från styrelserna eller personal varit närvarande och informerat om olika teman. Skogsfrågorna blev den mest efterfrågade. -

- Det finns en stor oro bland våra medlemmar om hur skogsutredningen, artskyddsförordningen kommer att påverka brukandet hos de ca 50 000 skogsägarna som finns i våra regioner, berättar Helene Lantz, ansvarig tjänsteman för skogsfrågor i LRF Jönköpings län och LRF Sydost. Debatten i media upplevs som kränkande när man som skogsägare försöker att ta hand om sin skog på bästa sätt för att leverera både produktion och miljö.