Ebbarps gård - nötkött och skog

Först på agendan var ett besök på Ebbarps gård. Där träffades gruppen ute på gårdsplanen och Gunilla Johnsson berättade om sin verksamhet. Gården har gått i släkten i åtta generationer och består av 55 ha odlat och 85 ha skog. Gunilla och hennes man bedriver ungnötsuppfödning där de köper in tvåveckors tjurkalvar från tre mjölkbesättningar i området och föder upp till slakt. I verksamheten ingår även skogskörning, entreprenad samt foderproduktion av vall, helsädesensilage och majs.

Höjda priser på insatsvaror

Diskussionerna handlade bland annat om hur en arbetsdag ser ut för Gunilla och hennes man, vilka utmaningar som paret står inför och naturligtvis priset på diesel, el och gödning. Gunilla och hennes man har än så länge svårt att avläsa vilka effekter, eller hur mycket prishöjningen av diesel, gödning och el kommer att påverka utpris till kund. Men det kommer att påverka alla led i någon mån. Med solceller som redan är installerade och i bruk sedan några år är de inte lika hårt drabbade av elpriset utan koncentrerar sig mer på att optimera sin verksamhet för att kunna hantera de andra två faktorerna på bästa sätt. Arbetsdagen, det ständiga passet och den livsstil det innebär att vara lantbrukare med djurhållning blev påtaglig för besökarna när man på plats såg och fick en inblick i företagarens vardag och verklighet.

Rosagården - unghästutbildning och försäljningsstall

Därefter åkte gruppen vidare till Rosagården som ägs och drivs av Maria Hjelm Nilsson. Maria bedriver en annan typ av grön näring som riktar sig mot förädling och försäljning av unga hopphästar samt lektionsverksamhet för barn och ungdomar.​

På Rosagården blev det diskussioner om hur stor hästnäringen är i Sverige, i Blekinge och i Karlshamn, vilken påverkan de svenska sportsliga framgångarna under 2021 har för hästnäringen, hur Coronarestriktioner har påverkat möjligheterna till försäljning av hästar till framför allt utlandet och hur viktigt det är att man är förstår de behov som hästföretagare har för att kunna bedriva sina verksamheter där kunderna finns.

Byggnation på jordbruksmark

Dessutom lyfte man vilka följderna blir för hästföretagare när man tar mer tätortsnära jordbruksmark i anspråk för utvidgning av tätorter och industri-/ handelsområden. Den största utmaningen just Maria står inför är marktillgång och den detaljplan som nu arbetas med inom kommunen. För att våga göra nya investeringar som effektiviseringar samt volymökning i antal hästar krävs mer mark men framför allt ett besked där hon ser att de överhuvudtaget kan bo kvar på gården. En ny detaljplan kan innebära bostadsbebyggelse nära hennes gård och då riskerar hon att få lägga ner hela sin verksamhet och flytta från gården.  Flera andra gårdar och hästhållare i området kommer också att påverkas och med detta möjligheterna att utöva sitt fritidsintresse i det område man bor. Om man bygger bort möjligheterna att utöva sitt fritidsintresse i närområdet tappar företagarna kunder. Det var bra diskussioner och ny information för flera av besökarna.

Gungvala gård - mjölk, biogas, växtodling och skog

Det avslutande besöket var hos Lars Berggren på Gungvala gård där man började med lite värmande dryck inne i verkstaden samtidigt som man presenterade kommungruppen i sin helhet, kort om hur LRF fungerar och vilka delar av kommunen som ledamöterna i kommungruppen kommer ifrån.

Gungvala gård har många olika verksamheter. Dels så finns en mjölkproduktion med 220 kor och totalt ca 500 nötkreatur, vilka är grunden för deras biogasanläggning vilken de byggde år 2019.  De har även en växtodling på 235 ha bestående av vall, majs, spannmål, potatis och bete. Skogsbruket bedrivs på 730 ha och utöver detta producerar de vindkraftsel som de säljer samt företagsfiske i Mörrumsån.

Efter gårdsvisningen samlades alla upp i verkstaden igen och diskussionerna om behovet av jordbruksmark togs upp igen när man också pratade om spridningsareal och markarrondering. Man pratade återigen om priserna på gödning samt vad en eventuell brist på framför allt kväve skulle innebära för volymen på skörd och därmed tillgång på livsmedel. Lars Berggren visade också hur man använder teknik för att optimera spridning av gödning så att det hamnar rätt mängd gödning på olika delar av samma åker.

En sammanfattade eftermiddag med statistik och medskick från de gröna näringarna

  • Skapa förutsättningar för en hållbar framtid för Karlshamns Gröna Näringsliv!
  • Var rädd om vår jordbruks- & skogsmark!
  • Se över upphandlingsrutiner och upphandlingsunderlag!
  • Ta bort hinder!
  • LRFs kommungrupp i Karlshamn vill vara delaktig i utvecklingen av Karlshamns kommun!

Effekthöjande träff

Kommungruppen i Karlshamn har redan påbörjat dialog med tjänstemän och politiker i kommunen, i olika gruppkonstellationer. Denna eftermiddag blev en riktigt bra effekthöjare som man hoppas ska ge fler politiker, från flera partier en inblick i den vardag och den framtid som LRFs medlemmar möter och står inför.

  • Det var en bra eftermiddag och jag upplevde att engagemanget från deltagarna var stort. Det gröna näringslivet är en viktig del i Karlshamns kommun. Våra företagare skapar en attraktiv och levande landsbygd, förser samhället med mat, nödvändiga råvaror från skogen och brukandet av mark samt betande djur ser till att hålla landskapet öppet. Dessutom möjliggör flera av våra företagare från de Gröna näringarna upplevelser som flera inte vill vara utan, till exempel ridning, fiske eller vandring säger Maria Hjelm Nilsson, del av LRFs kommungrupp i Karlshamn