Alla dessa händelser, som på relativt kort tid fått kraft, kommer att påverka människor, företag, organisationer och samhällen många år framåt.

Det är därmed en nödvändighet att handlingsplaner som är kopp­lade till livsmedelsstrategier på nationell och regional nivå upp­dateras för att förutsättningarna har förändrats drastiskt.

Det är viktigt för lantbruket och livsmedelsproduktionen att vi i första läget får med oss nödvän­diga prishöjningar på markna­den i alla branscher.

Men för att långsikt ha bra förutsättningar att konkurrera i svensk livsmedelsproduktion krävs det ett fortsatt jobb av många. Mycket kommer att handla om acceptans för en ny prisnivå.

Vi måste motivera det of­fentliga och konsumenter att fortsatt köpa livsmedel som är producerat efter svenska regler.

Vi behöver få fler att tala om den viktiga svenska livsmedels­produktionen och dess betydel­se för att lyckas hantera de fyra händelserna i framtiden.

På gårdsnivå behöver vi se över hur vi producerar och om vi har några restflöden som vi kan skapa nya värden av. Värl­den har förändrats på många vis de senaste 50 åren.

Men få gånger har föränd­ringarna varit så omfattande som nu, och vi ska klara det denna gång också.

// Per-Göran Sigfridsson, ledamot regionstyrelsen LRF Sydost