Kalmar

imagel7zn.png

Landsbygsdirekrör Karin Bergman, länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar är en av projektägarna i den regionala livsmedelsstrategin. Strategin ska aktualitetsprövas (uppdateras) under året med stort fokus på det förändrade omvärldsläget och klimatförändringarna.

- Genom de regelbundna samverkansmötena med länets livsmedelsproducenter får vi en lägesbild över konsekvenser på lång och kort sikt, och vilka åtgärder som behöver vidtas. Detta vidarebefordrar vi till regeringen. Vid de senaste mötena har det tydligt framkommit att kortsiktigt krävs stödåtgärder från regeringen, och långsiktigt en konkret plan för hur målet i den nationella livsmedelsstrategin om ökad inhemsk produktion och självförsörjningsgrad ska nås, säger Karin Bergman, landsbygdsdirektör länsstyrelsen Kalmar län. Vidare arbetar vi genom landsbygdsprogrammet både med jordbrukarstöd, projekt- företags- och miljöinvesteringsstöd, som alla har stor betydelse för en bibehållen och ökad regional produktion. Olika vattenfördröjande och vattenmagasinerande projekt är också viktiga, liksom rimliga handläggningstider för prövning av vatten-, miljö- och naturärenden.

- Nuvarande handlingsprogram för livsmedelsstrategin omfattar 2020-2022 och innehåller ett trettiotal prioriterade aktiviteter – information om dessa finns på regionkalmar.se/livsmedel. För närvarande pågår arbetet med att ta fram nya prioriterade aktiviteter för åren 2023-2025 och vi tar gärna emot förslag, fortsätter Carolina Gunnarsson Johnsson, samordnare för Kalmar läns livsmedelsstrategi, Region Kalmar.

 - I den nya Regionplanen, som är politikens styrdokument finns numera direktiv angående en ökad andel närproducerade livsmedel, tillägger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar. Vilket bland annat innebär ett uppdrag att öka andelen närproducerade livsmedel i de egna köken.

Kronoberg

Stefan Carlsson.jpg

Landsbygdsdirektör Stefan Carlsson, länsstyrelsen Kronobargs län

Landshövdingen kallade till ett strategiskt samtal på residenset den 26 april inom ramen för livsmedelsstrategin. Inbjudna var representanter från LRF, branschföreningar, banker, foder- och växtföretag, rådgivningsorganisationer, försäkringsbolag, slakterier, mejerier, Region Kronoberg samt för näringsliv och beredskap.

– Landsbygdsavdelningen tar kontinuerligt fram lägesrapporter
för jordbruk, skogsbruk och kontanthantering till länsstyrelsens
stab. Styrgruppen för livsmedelsstrategin lät uppdatera  innehållet i de prioriterade områdena för 2022 med anledning av det höga kostnadsläget och pressad lönsamhet. Vi ser att mycket ryms inom området lantbrukets konkurrenskraft.
Uppföljande strategiskt samtal om hur lantbruket kan bli mer fossiloberoende kommer att ordnas i höst, säger Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör, Kronoberg länsstyrelse.

– Vid varje mötestillfälle vi får med olika aktörer berättar vi hur
viktigt det är att köpa mat som producerats i Sverige, så att vår
livsmedelsproduktion inte minskar utan i stället ökar. En hög självförsörjningsgrad gör stor skillnad för beredskapen vid eventuell kris. Det finns några aktiviteter på idéstadiet. Till exempel informationsträffar och fältvandring, för att vi ska
bli mer självförsörjande på foder och minska beroendet av importerat protein, samt proteingrödor som går att odla i vårt klimat, säger Anna-Stina Karlsson från länsstyrelsen, projektsamordnare livsmedelsstrategin Kronobergs län.

Under det gångna året har livsmedelsstrategierna i Småland/
Öland fått till ett aktivt samarbete för att bland annat utbyta erfarenheter och idéer, samt samverka kring arrangemang och resurser. Den 27 april träffades representanter från strategierna.

– Vi diskuterade kostnadsläget och möjligheten att, beroende
på hur situationen utvecklar sig, eventuellt göra något ihop kring detta. Vi har en del gemensamma informationsträffar och föreläsningar inplanerade under våren, bland annat inför de kommande matrundorna, fortsätter Anna-Stina Karlsson.

Jönköping

Nina Elmsjö 2020.jpg

Nina Elmsjö, landsbygdsdirektör länsstyrelsen Jönköpings län

Sedan den 8 mars arrangeras veckoträffar med Region Jönköpings län, näringslivschefer, Länsstyrelsen, Handelskammaren, Arbetsförmedlingen samt LRF med anledning av kriget i Ukraina. Gröna näringar, i synnerhet jordbruket, är en stående punkt på agendan med syftet att sprida kunskap/medvetenhet om läget men också inhämta information från kommunerna som bidrar till det gemensamma lägesbilen.

- En särskild grupp med fokus på gröna näringar har bildats. Där ingår LRF, Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen och vi på Region Jönköpings län. Vi tar fram analysunderlag och har planer på att sammanställa ett manifest som uppmanar allmänheten till att välja eller göra det möjligt för andra att välja svenskproducerat. Under hösten kommer också handlingsplanerna för livsmedelsstrategin att uppdateras, säger Christina Odén, regional utvecklare livsmedelsstrategi och gröna näringar i Jönköpings län.

- På Länsstyrelsen har vi nu pågående dialog med aktörer inom de areella näringarna (som också ingår i klustret för regionala livsmedelsstrategin). I och med krisen finns det behov att framöver titta över den regionala livsmedelsstrategin, specifikt avsnitt om  självförsörjningsgrad men det är inte aktuellt att påbörja just nu. I övrigt har Länsstyrelsen fokus på utbetalningshandläggning jordbruksstöd samt investeringsstödsansökningar, och vi kommer också bli involverade i hanteringen av de stödpaket som regeringen lanserar, säger Nina Elmsjö, landsbygdsdirektör Länsstyrelsen Jönköpings län

Blekinge

Doris Nicht.jpg

Doris Nicht, landsbygdsdirektör länsstyrelsen Blekinge län

Sedan 2018 finns Blekinges Mat- och livsmedelsstrategi för 2018 - 2025. För att samordna arbetet finns i dagsläget en samverkansgrupp med representation från LRF, länsstyrelsen, regionen, kommunernas näringslivschefer och landsbygdsutvecklare m.fl.

- Jag är glad över att samverkansgruppen finns och att vi kan hitta former för ett bra och utvecklande arbete tillsammans utan att någon ska känna att den bär hela ansvaret för arbetet framåt. Som många andra har vi på länsstyrelsen inte resurser att vara drivande eller hålla ihop arbetet, men med samlade krafter finns en möjlighet. Det vi fokuserar på i hög grad nu är att koppla samman alla de projekt som drivs runt om i länet av olika aktörer, berättar Doris Nicht, landsbygdsdirektör Blekinge län.

- Vi arbetar aktivt med kompetensutvecklingsinsatser för att öka den regionala produktionen av livsmedel på ett hållbart sätt. Vi planerar för en konferens om jordhälsa i höst för Blekinges lantbrukare och för en EKO-dag. Vi genomför även olika åtgärder för att lyfta Blekinges lokala producenter. I sommar erbjuder vi, i samarbete med SMAKfesten, en Pop up-butik för Blekinges lokala matproducenter, där de kan sälja sina produkter till en bred/ny kundkrets med förhoppningen att få fler att upptäcka just Blekinges lokala utbud av mat. Dessutom har vi tagit fram en landskapsrätt för Blekinge, berättar Sanna Lindberg, Avdelningen för stöd och utveckling, länsstyrelsen Blekinge län.